Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

A la nova convocatòria s’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels sectors que es convoquen que podeu consultar al següent enllaç.

Procediment

1r pas: Preinscripció telemàtica:
• Dates: de l’1 al 28 de setembre
• Enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/4243_Acreditat-00001.html?moda=1

IMPORTANT: només es pot entrat una sol·licitud per 1 àmbit.

Requisits:
– nacionalitat espanyola, autorització de residència, residència i treball, registre de ciutadania
comunitària o targeta de familiar de ciutadà/ana de la UE, vigent.
– tenir 18 anys (UC nivell1) o 20 (UC nivells 2 i 3)
– tenir experiència laboral i/o formació relacionada en els últims 10 anys:

• UC nivell 1: 2 anys d’experiència laboral (mínim 1.200 hores treballades) o 200 hores de
formació no formal
• UC nivells 2 i 3: 3 anys d’experiència laboral (mínim 2.000 hores treballades) o 300 hores
de formació no formal

2n pas: Enviar documentació escanejada o fotografiada entre el 3 i el 30 de setembre al correu electrònic
del centre triat en primera opció:
• resguard de la sol·licitud
• documentació justificativa

Documentació a presentar:
1. Experiència laboral
• Persones treballadores a compte d’altri:
◦ Informe de Vida Laboral i contracte de treball o certificació de l’empresa
• Persones treballadores per compte propi:
◦ Informe de Vida Laboral, delcaració responsable i IAE
• Persones cuidadores no professionals:
◦ Original i còpia del PIA del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, Informe de Vida
Laboral (si s’ha cotitzat a la seguretat social) o bé declaració responsable (si no s’ha cotitzat)
• Per a becàries o becaris que cotitzen a la seguretat social:
◦ certificació de l’organtizació

2. Formació no formal: certificat formació
3. Persones majors de 25 anys que no puguin justificar totalment l’experiència laboral o formació,
però sí una justificació mínima (Informe de Vida Laboral per persones treballadores; certificació
de l’entitat per tasques de volulntariat o becariat sense cotització; certificat de formació sense
hores) poden fer una prova.

3r pas: Publicació de resultats a partir del 10 de novembre a la pàgina web acreditat.gencat.cat
4t pas: Resultats definitius a partir del 17 de desembre.

? Des del Consorci del Lluçanès, t’ajudem en tot el procés!
93 888 00 50 / ocupacio@consorci.llucanes.cat

Comparticions