Estatuts del Consorci del Lluçanès

Descarregar

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Creació del Consorci

Amb la denominació Consorci del Lluçanès es constitueix un Consorci a l’empara del que preveuen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 269 i següents del Text refós de Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; articles 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny i, l’article 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).

La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació estatutària. D’acord amb aquesta normativa, el Consorci del Lluçanès resta adscrit a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

Tanmateix aquesta adscripció podrà ser revisada a cada exercici econòmic i en cas de la creació del Consell Comarcal del Lluçanès es proposarà l’adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Lluçanès. L’administració d’adscripció adoptarà els acords preceptius sobre la classificació del Consorci dintre del seu sector públic.

Aquest Consorci es constitueix per a l’acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts.

Article 2.- Naturalesa i personalitat jurídica

El Consorci del Lluçanès és una entitat local sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins i de durada indefinida.

Article 3.- Membres

El Consorci del Lluçanès l’integren voluntàriament les entitats locals, següents:

 • Ajuntaments d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars, Santa Maria de Merlès, Sobremunt.
 • Entitats privades que siguin incorporades.
 • Consells comarcals d’Osona, Bages i Berguedà.

En congruència amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per adhesió de qualsevol administració pública tant de caràcter institucional com de base territorial amb competències sobre l’objecte del Consorci i que mostri un interès comú amb les finalitats pròpies de l’ens, així com per l’adhesió de qualsevol entitat privada sense afany de lucre que tingui una finalitat d’interès públic concurrent amb les finalitats pròpies del Consorci.

Sense perjudici de la projecció externa que pugui adquirir el Consorci, el seu àmbit d’actuació preferent serà el territori dels municipis del Lluçanès.

Article 4.- Seu social

El Consorci del Lluçanès tindrà el seu domicili al Carrer Vell, núm. 3, del nucli urbà de Santa Creu de Jutglar (08515) , municipi d’Olost. Aquest domicili podrà ser modificat per acord de tres quartes parts dels membres del Consorci, representats en el Consell General; la qual cosa es notificarà a tots els ens consorciats i, alhora, es farà públic a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i un diari de gran difusió. El canvi de domicili es comunicarà simultàniament a les administracions estatal i autonòmica.

La Presidència del Consorci podrà disposar, si s’escau, que les sessions dels òrgans col·legiats se celebrin a la seu de qualsevol dels ens i entitats consorciades o en un indret diferent.

Article 5.- Règim jurídic

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d’interès local o comú, en l’àmbit de les seves finalitats estatutàries. Per tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà realitzar o prestar, de forma unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser assumides individualment pels seus membres, en el marc de la legislació de règim local i de la normativa sectorial aplicable.

Article 6.- Finalitats del Consorci                                   

1: L’objectiu principal del Consorci és el desenvolupament de mesures i accions per afavorir una major cohesió comarcal i augmentar la competitivitat i el desenvolupament global del Lluçanès. El Consorci, actua, per tant, com a motor de desenvolupament del territori. D’aquesta manera, els seus objectius principals centrals són:

– La promoció i impuls de la promoció econòmica i turística.

– La dinamització i facilitació del mercat de treball.

– La defensa del Medi Ambient i el desenvolupament territorial.

-L’assistència tècnica i coordinació de serveis o béns entre els ajuntaments del Lluçanès.

– La capacitació, formació de la població i el foment d’activitats culturals, esportives i socials.

– La cohesió i atenció social.

2: Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són:

– Actuar a tots els efectes com a òrgan de representació dels ens integrants del Consorci amb relació a tot el que faci referència als objectius assenyalats en aquests estatuts.

– Emetre informes i dictàmens sobre les activitats establertes en aquests estatuts i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries.

– Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes amb relació als objectius definits en aquests estatuts.

– Establir convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades amb objectius coincidents amb els del Consorci.

– Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics i econòmics procedents d’altres institucions publiques i privades.

– Promoció mancomunada de serveis de titularitat municipal.

– I totes aquelles competències que li siguin atribuïdes per la legislació, delegades o encomanades per les administracions implicades; així com totes aquelles finalitats que estiguin directament o indirectament relacionades amb les esmentades anteriorment.

Article 7.- Potestats i prerrogatives del Consorci

En l’àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei.

 1. El Consorci, en l’àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d’un ens institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no-territorials o institucionals en virtut de l’article 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de conformitat amb les especificitats que s’expressen a continuació:

1.a) El Consorci té les potestats següents:

 • La reglamentària, en relació amb els serveis prestats.
 • La d’autoorganització, en el marc dels presents Estatuts.
 • La tributària, referida a l’establiment de taxes.
 • La financera, en relació amb l’establiment de preus públics en qualsevol cas i amb l’aprovació dels pressupostos i l’apel·Iació al crèdit en els termes fixats a les lleis.
 • La de programació o de planificació.
 • La d’execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci.
 • La de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
 • Les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades.

1.b) El Consorci té les prerrogatives següents:

 1. La de presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes i acords.
 2. La d’inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les Lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l’Estat i de la Generalitat.
 3. La d’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes establerts per les Lleis.

2.c) En cas d’insuficiència de les previsions anteriors, correspondran al Consorci totes les potestats i prerrogatives atorgades per la legislació bàsica de règim local als municipis, províncies i illes, sempre que siguin necessàries per al compliment de la seva finalitat i la prestació dels seus serveis.

 1. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal de recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de què sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l’integren.

TÍTOL II

ÒRGANS, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSORCI

Article 8.- Òrgans de govern i d’administració

El govern, l’administració i la representació de l’organisme està a càrrec dels òrgans següents:

 • El Consell General
 • El Comitè Executiu d’alcaldes/esses
 • La Presidència
 • Les Vicepresidències
 • La Direcció Gerència

Secció primera. El Consell General

Article 9.- Concepte

El Consell General és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l’orientació i fixació de les grans línies d’actuació del Consorci.

Article 10.- Composició

El Consell General estarà constituït per:

 1. La Presidència del Consorci
 2. Les Vicepresidències del Consorci.
 3. Dues Vocalies representants de cada ajuntament.
 4. Un màxim de sis vocalies, en representació de les entitats privades, elegides entre els seus membres, en el cas que s’incorporin aquests tipus d’entitats.
 5. Els consells comarcals d’Osona, Bages i Berguedà poden designar una vocalia en representació de la seva entitat, aquests assistiran amb veu però sense vot.
 6. La gerència del Consorci, que assistirà amb veu però sense vot

Els membres del Consell General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats integrants del Consorci, coincidint amb el nomenament de representants dels ens locals als diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals. Quan la representació d’un ens vingui donada pel caràcter electiu del càrrec dins d’aquell, el nomenament i el cessament hauran de tenir necessàriament aquest caràcter. En el cas dels càrrecs de President i Vicepresidents, aquests representen també la vocalia del seu ajuntament dins el Consell General. La durada màxima del mandat serà de quatre anys i podrà ser renovat per períodes de temps iguals.

En tot cas, en qualsevol moment els ens i les entitats consorciades podran remoure qualsevol dels vocals per ells designats i procedir a una nova designació.

Article 11.- Competències

Correspondran al Consell General els acords relatius a:

 1. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d’actuació en ordre a la realització de les finalitats del Consorci.
 2. Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i del seu.
 3. Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci.
 4. Aprovar els reglaments, les ordenances i l’inventari general.
 5. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d’acord amb les bases d’execució, disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el compte general; tot això d’acord amb el que disposa la legislació reguladora de les Hisendes Locals.
 6. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d’òrgans desconcentrats.
 7. Acceptar la delegació de competències i l’encàrrec de gestió i de funcions fets per altres Administracions públiques diferents de les consorciades.
 8. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball.
 9. Nomenar la persona que ocuparà la Presidència
 10. 10: Nomenar les persones que ocuparan les Vicepresidències del Consorci
 11. 11: Nomenar els membres del Comitè executiu d’alcades/esses.
 12. 12.Nomenar i cessar la persona que ocupi la a Direcció gerència a proposta del                Comitè Executiu.
 13. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat superi el percentatge indicat, referit ais recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
 14. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
 15. Aprovar operacions financeres o de crèdit, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com les operacions de crèdit previstes a la legislació reguladora de les Hisendes Locals que requereixin quòrum especial.
 16. Determinar els recursos propis de caràcter tributari i imposar i ordenar les taxes, si s’escau dels serveis que es prestin.
 17. Alienar béns, quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
 18. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials.
 19. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres Administracions o institucions públiques.
 20. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:

a)La integració de noves entitats.

b) La modificació dels Estatuts.

c) La dissolució del propi Consorci.

 1. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l’entitat local amb el caràcter d’indelegables.

Secció segona. El Comitè Executiu d’alcaldes/esses

Article 12.- Concepte

El Comitè Executiu d’Alcaldes/esses és l’òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.

Article 13.- Composició

 1. Són membres del Comitè Executiu d’Alcaldes/esses, d’entre els membres del Consell General, els següents:
 2. La Presidència del Consorci
 3. Les Vicepresidències del Consorci
 4. Una vocalia per cada Ajuntament consorciat. Cada Ajuntament consorciat designarà al seu alcalde/essa per ocupar la vocalia del Comitè Executiu d’Alcaldes/esses

Aquests membres seran ratificats i nomenats pel Consell General

 1. La Direcció gerència del Consorci que assistirà amb veu però sense vot.

En cas que l’alcalde/essa no pugui atendre la representació, nomenarà a una persona del seu consistori diferent a la representada al Consell General. En el cas dels càrrecs de President i Vicepresidents, aquests representen també la vocalia del seu ajuntament dins el Comitè Executiu.

Article 14.- Competències

 1. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l’àmbit de les seves competències, sempre que s’observin les prescripcions següents:
 2. Aprovar convenis amb altres entitats l’import dels quals superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
 3. Aprovar l’establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del servei.
 4. Quan siguin previstes al Pressupost i excedeixin el percentatge que s’indica per a les adquisicions de béns.
 5. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles, que estiguin declarats de valor històric o artístic i no estiguin previstes en el Pressupost.
 6. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els casos següents:
 7. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos al Pressupost.
 8. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci i no en superi el 20%, i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys.
 9. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.
 10. Impulsar la realització de programes de desenvolupament del Consorci així com de les activitats i competències que, de forma mancomunada, li hagin delegat els      ajuntaments que en són membres.
 11. Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci.
 12. a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en l’arrendament d’immobles.
 13. b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrita amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.
 14. Exercir les funcions assignades a la Comissió especial de comptes.
 15. 11.Nomenament dels càrrecs de les persones que exerciran les funcions de secretaria intervenció i tresoreria.
 16. 12: Proposar la persona que ocuparà el càrrec de Direcció Gerència.
 17. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l’entitat local amb el caràcter de delegables.

Secció tercera.   La Presidència

Article 15.- Concepte

La Presidència del Consorci i, per extensió, del Consell General i del Comitè Executiu d’alcaldes/esses és l’òrgan que ostenta la màxima representació de l’ens i en dirigeix el govern i l’administració.

La Presidència del Consorci serà elegida pels membres del Consell General, en votació secreta, i d’entre els representants dels ajuntaments consorciats.

El mandat tindrà una durada de 4 anys, coincidint amb el mandat corporatiu dels municipis, establint-se un límit de 2 mandats consecutius.

Després de les eleccions municipals, en cas que el President actual deixi de ser càrrec electe, la presidència en funcions l’exercirà el Vicepresident primer. En cas que aquest també deixi de ser càrrec electe, la presidència en funcions l’exercirà el Vicepresident segon.

La Presidència representarà el Consorci a tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones, públiques i privades, físiques i jurídiques.

Article 16.- Competències

La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents:

 1. Exercir la representació institucional i l’alta direcció del Consorci.
 2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General i les del Comitè Executiu d’alcaldes/esses, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. Convocar la constitució del nou Consell General en el termini de dos mesos des de la celebració de les eleccions municipals.
 3. Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades al Consell General i al Comitè Executiu d’alcaldes/esses, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió de l’òrgan col·legiat corresponent.
 4. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l’acomiadament del personal laboral i la proposta a la respectiva Administració matriu de la imposició de sancions al personal funcionari adscrit per la comissió de faltes molt greus, donant-ne compte al Consell General en la primera sessió que tingui lloc.
 5. En matèria de personal:
 6. a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació i les seves bases.
 7. b) Resoldre els expedients d’incompatibilitats.
 8. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci.
 9. Aprovar les operacions de crèdit en els supòsits no reservats al Consell General i concertar les operacions de tresoreria.
 10. Aprovar la liquidació del pressupost.
 11. Nomenar la persona que exerceixi la Tresoreria del Consorci.
 12. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a la Presidència de l’entitat local amb el caràcter d’indelegables.

La Presidència, a més, podrà delegar de forma conjunta o parcial, a la direcció gerència les següents competències:

 1. En matèria de personal:
 2. a) Sancionar els empleats, llevat de l’acomiadament del personal laboral i la proposta a l’Administració matriu de la imposició de sancions al personal funcionari adscrit per la comissió de faltes molt greus.
 3. b) Aprovar les convocatòries i bases de personal del Consorci.
 4. c) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de personal.
 5. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys.
 6. Adquirir i alienar béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, sol·licitar i acceptar subvencions.
 7. Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de comptes corrents.
 8. Aprovar les bases, la convocatòria i l’atorgament de beques i premis.
 9. Aprovar l’establiment i la modificació de preus públics quan cobreixin el cost del servei.
 10. Aprovar convenis amb altres entitats l’import dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
 11. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l’àmbit de les seves competències, sempre que s’observin les prescripcions següents:
 12. a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en l’arrendament d’immobles.
 13. b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.

Secció quarta. Les Vicepresidències

Article 17.- Concepte i atribucions

Les Vicepresidències, en nombre de dues, substituiran la Presidència i assumiran les seves atribucions, per ordre de designació, en els casos de vacant, absència o malaltia i exerciran les funcions que els delegui la Presidència.

Article 18.- Representació

La Vicepresidències primera i segona les exerciran dos membres representants dels ajuntaments que formin part del Consell General i Comitè Executiu del Consorci del Lluçanès, diferent del que exerceix la Presidència. S’escollirà pel mateix sistema que la Presidència.

Secció cinquena. La Direcció gerència

Article 19.- Concepte

El Consorci per a l’exercici de les seves activitats disposarà d’una Direcció gerència . El Comitè Executiu d’Alcaldes/esses determinarà les característiques i condicions del lloc de treball. La Direcció gerència podrà ser personal laboral o funcionari, així com personal directiu professional, en els termes previstos per l’article 13 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

La direcció gerència és l’òrgan de gestió que assumeix la gestió econòmico-administrativa del Consorci.

El Comitè Executiu proposarà la persona per ocupar la Direcció gerència del Consorci. El nomenament serà competència del Consell General per majoria absoluta.

La relació jurídica d’ocupació amb la persona proposada es formalitzarà d’acord amb les normes aplicables a la naturalesa del càrrec.

Article 20.- Competències i funcions

Correspondrà a la Direcció-Gerència:

 1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que exigeixi el seu millor compliment.
 2. Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament del Consorci.
 3. Elaborar els programes gerencials que permetin el correcte desenvolupament dels serveis del Consorci.
 4. Assumir la representació del Consorci per delegació de la Presidència.
 5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de plantilla i la relació i la classificació dels llocs de treball.
 6. 6: Autoritzar i disposar despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la delegació que li atorgui el President i, amb el mateix límit, ordenar pagaments i aprovar contractes.
 7. Qualsevulla altra comesa que li encomanin el Consell General o la resta d’òrgans de govern.
 8. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a la Presidència de l’entitat local amb el caràcter de delegables.

Secció sisena. Règim de delegació de competències

Article 21.- Delegació de competències

Llevat de les assignades al Consell General, les competències atribuïdes a la resta d’òrgans de l’ens seran susceptibles de delegació, de conformitat amb el règim general que regula aquesta figura.

En tot cas, la delegació de l’exercici de les competències assignades als òrgans esmentats exigirà el compliment dels requisits següents:

 1. Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui assignada la competència.
 2. Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions especials.
 3. Que es publiqui en el Butlletí oficial de la Província.

Secció setena. Règim de sessions dels òrgans col·legiats.

Article 22.- Quòrum d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats

 1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels òrgans col·legiats serà d’un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser inferior a tres persones.
 1. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.
 1. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d’acord amb les previsions d’aquests Estatuts.
 1. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat inclosos a l’ordre del dia.

De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les raons d’urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, exerceixi les competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n donarà compte, a la següent sessió que celebri, a l’efecte de ratificació.

 1. A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que exerceixin els càrrecs de secretari i interventor o funcionaris en qui hagin delegat. A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o persones alienes, que informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es requereixi la seva presència.
 1. El dret de vot podrà ser delegat a un altre membre del mateix òrgan mitjançant escrit dirigit al President i per una sola sessió.

Article 23.- Funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats.

 1. El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària.
 1. El Comitè Executiu d’alcaldes/esses es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió ordinària.
 1. El Consell General i el Comitè Executiu d’alcaldes/esses es reuniran en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a petició d’una quarta part dels membres.
 1. La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència, vetllant per mantenir una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
 1. A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que exerceixin com a titulars a la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria o funcionaris en qui hagin delegat. A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables de l’ens o persones alienes que informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es requereixi la seva presència.
 1. En tot allò no previst en aquests estatuts, regiran les prescripcions establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.

Article 24.- Adopció d’acords dels òrgans de govern.

 1. L’adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, llevat que l’òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal.
 2. Llevat dels assumptes que requereixen majories especials, els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
 3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se’n torna a produir de nou decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat.
 4. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran abstenir-se de votar.

TÍTOL III

PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI

Article 25.- Secretaria i Intervenció

 1. El Consorci estarà assistit per un secretari interventor nomenat pel Consell General del Consorci del Lluçanès. Aquest serà el mateix de l’ens local en el qual el Consorci estigui adscrit en aquell moment. A falta d’aquest, el President pot nomenar a un secretari interventor entre els funcionaris d’habilitació estatal dels ens consorciats.

Article 26.- Plantilla de personal del Consorci

El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada pel Consell General, en la qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions dels llocs de treball.

Article 27.- Personal del Consorci

 1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral.
 2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
 3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent i en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
 4. El Consorci no pot tenir personal eventual.

Article 28. Tipus de personal i règims aplicables

 1. En els termes fixats a l’article anterior, el Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral.
 1. El personal laboral restarà sotmès a l’Estatut dels treballadors, al conveni col·lectiu, als altres pactes que formalitzi el Consorci amb els representants dels treballadors i a la resta de normativa legal vigent.
 1. Els funcionaris dels ens consorciats adscrits al Consorci es regiran per la normativa aplicable a la funció pública local de Catalunya i pels acords sobre condicions de treball vigents a les respectives entitats en els termes que s’hi determinin en aquests Estatuts.
 1. Quant al procediment disciplinari, la qualificació de faltes i la determinació de les sancions del personal funcionari, s’aplicarà el que disposa la normativa establerta per als funcionaris locals de Catalunya, i per al personal laboral el que fixi l’Estatut dels treballadors i el conveni col·lectiu vigent.

Article 29. Representació i negociació col·lectiva

Correspon al Consorci la determinació i la negociació quan sigui procedent, d’acord amb la legislació aplicable i la relació d’ocupació existent en cada cas, del marc laboral i les condicions de treball del personal vinculat al Consorci.

TÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER

Article 28.- Règim pressupostari, comptable i de control

El règim econòmic i financer del Consorci serà l’establert a la normativa vigent per als ens locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció.

Article 29. Autoritzacions

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Administració d’adscripció per:

 1. La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica.
 2. Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals.

Article 30.- Recursos del Consorci

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

 1. Les aportacions dels organismes i de les entitats consorciades.
 2. Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.
 3. Subvencions, ajudes, herències i donatius.
 4. Operacions de crèdit.
 5. Productes del seu patrimoni.
 6. Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d’acord amb els estatuts i les lleis.

Article 31.- Aportacions dels ens i entitats consorciades

 1. Amb caràcter general es fixa una aportació econòmica anual per cadascun dels ens consorciats que serà aprovada pel Consell General juntament amb el Pressupost del Consorci i que es destinarà bàsicament a despeses generals. Aquesta aportació podrà ser revisada anualment pel Consell General per acord de majoria simple. Aquestes aportacions es consideraran a tots els efectes legals com a ingressos públics.
 1. Els ens i entitats membres i els que en el futur puguin adherir-se al Consorci consignaran anualment en el seus pressupostos les quantitats que conformin les seves aportacions al Consorci.

Article 32.- Patrimoni del Consorci

1.- Constitueix patrimoni del Consorci:

 1. a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades
 2. b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol

2.-El patrimoni del Consorci quedarà reflectit al corresponent inventari que revisarà i aprovarà el Consell General de forma anual.

Article 33.- Béns de domini públic i patrimonials

1- Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió corresponents, circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries

TÍTOL V

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ I INCORPORACIÓ

DE MEMBRES I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Article 34.- Modificació dels Estatuts

El Consell General, com a òrgan superior de govern adoptarà l’acord previ de modificació dels estatuts del Consorci. Aquest acord previ haurà de ser ratificat per a la seva validesa pels ens i entitats consorciats. La modificació haurà de ser acordada amb les mateixes formalitats i requisits que per l’aprovació d’aquests estatuts.

Article 35.- Separació del Consorci

 1. Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat al Consell General del Consorci, amb un mínim de tres mesos.

L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.

 1. El Consell General podrà acordar, per majoria de dos terços dels seus membres, l’expulsió d’algun membre del Consorci sempre que concorri justa causa.

S’entendrà justa causa per acordar l’expulsió d’algun membre del Consorci, la seva actuació contraria a les finalitats de l’entitat, als seus estatuts o als acords dels òrgans que hagin estat adoptats vàlidament.

L’acord d’expulsió serà executiu quan hagi estat notificat a l’interessat, sens perjudici dels recursos que pugui interposar. Malgrat l’expulsi, l’entitat separada del Consorci continuarà obligada a satisfer les seves obligacions pendents.

Article 36.- Incorporació de nous membres

La incorporació de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius requerirà el compliment de la normativa legal vigent i la formalització d’un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació dels estatuts.

Article 37.- Dissolució del Consorci

 1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
 2. Acord unànime de tots els membres que l’integren.
 3. Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
 4. Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
 5. Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
 6. Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
 7. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
 8. El Consell General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Comitè Executiu d’alcaldes/esses del Consorci.
 9. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.
 10. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
 11. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci.

TÍTOL VI

RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS.

Article 38. Nivells de relació

La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en els nivells d’informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions,i delegació.

Article 39. Règims i sistemes d’informació i comunicació

 1. El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació sobre la pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de l’exercici de llurs competències respectives.
 1. El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l’optimització de llurs respectius sistemes d’informació i comunicació.

Article 40. Règim de coordinació i d’assistència

 1. Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència envers el Consorci, de caràcter general o contingent.
 1. En el marc de les mesures d’assistència, i a fi d’acomplir les seves funcions, el Consorci es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instruments de cooperació que consideri pertinents.
 1. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del Consorci quan raons tècniques o d’especialització així ho aconsellin.

Article 41. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions

 1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència del Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats de cadascuna de les entitats consorciades, o a d’altres consorcis en els quals aquestes participin, per raons d’eficàcia o d’optimització dels mitjans disponibles.
 1. L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent del Consorci l’adopció dels actes administratius definitius o complementaris que donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec.
 1. La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de les entitats consorciades i del Consorci es durà a terme d’acord amb les determinacions aprovades, les quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió i funcions encomanades.
 1. Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no necessitaran de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de govern.
 1. Per raons d’eficàcia o d’optimització dels mitjans disponibles, podrà ser encarregada al Consorci la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència de les entitats consorciades, amb les mateixes determinacions establertes ais apartats anteriors.

Article 42. Règim de delegació intersubjectiva

 1. El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor d’una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per motiu de complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en determinats àmbits, l’aplicació de l’institut de l’encàrrec de gestió no pogués donar cobertura a totes les funcionalitats exigides.
 2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius de l’exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté la titularitat. En l’exercici d’aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les prerrogatives atribuïdes per la legislació.
 3. Per a la seva aplicació, l’òrgan competent del Consorci ha d’adoptar l’acord de delegació a favor de l’entitat o entitats consorciades, els òrgans competents de les quals han d’adoptar els acords correlatius d’acceptació. Una referència d’aquests acords es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
 4. L’acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la delegació, i que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables.
 5. 5.Aquestes determinacions específiques contingudes en l’acord de delegació podran addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el consorci i l’entitat o entitats delegades.

TÍTOL VII

RÈGIM JURÍDIC DE LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS I DE LES RESOLUCIONS

Article 43. Impugnació d’acords i resolucions

Els acords i les resolucions dels òrgans de govern del Consorci exhaureixen la via administrativa i contra aquests es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, i així mateix podrà ser interposat recurs directament en via contenciosa administrativa. En matèria tributària aquest recurs de reposició tindrà caràcter preceptiu.

D’acord amb la matèria objecte de recurs es podran interposar les accions en la via jurisdiccional que sigui competent per raó de la matèria.

Article 44.- Normativa legal d’aplicació

La remissió que aquests estatuts fan a les normes legals, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents al moment de la seva aprovació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 1. El Consorci podrà constituir Comissions de Treball, que podran crear-se pel Consell General, per a l’estudi i el seguiment dels diferents projectes, activitats o serveis de l’ens. En l’acord de creació es determinarà la finalitat, composició i termini de vigència.

Santa Creu de Jutglar, 15 de febrer de 2016

La secretària

El President

Shares