Indemnització per desplaçaments

El Consell General celebrat el dia 7 de maig de 2016, va aprovar el següent acord referent a la indemnització a responsables polítics per desplaçaments:

  • Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, els membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que s’estableixi pel ple de la corporació.
  • Atès que cap membre del Consorci té dedicació parcial o exclusiva, es possibilita el cobrament d’indemnitzacions.
  • Atès que la legislació i els estatus estableixen que és el Consell General l’òrgan competent per a establir el règim d’indemnitzacions dels seus membres i fixar les que estimi oportunes.
  • Atès que el President i Vicepresidents van ser nomenats pel Consell General del dia 1 d’octubre de 2015 i els responsables de projectes segons Decret 8/2016.

Vist l’anterior es proposa al Consell General els següents:

ACORDS:

Primer.– Establir el següent règim d’indemnitzacions a favor dels responsables polítics de la corporació per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec fora del terme del Lluçanès, prèvia acreditació documental:

  • Pàrquings: segons tíquet o factura
  • Autopistes: segons tíquet o factura
  • Quilometratge: 0,19 euros/km

Segon.– Publicar el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’edictes.

Tercer.– Aquests acords tindran eficàcia a partir del dia següent a la data de publicació al BOP.

Santa Creu de Jutglar, a 4 de maig de 2016

Isaac Peraire Soler

President

Comparticions