Acord laboral

A Santa Creu de Jutglar, 30 d’abril del 2009

 

D’una part:

El senyor Josep M. Masramon Falgueras, President del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès i en el seu nom i representació, autoritzada expressament per a aquest acte per acord del Consell General en sessió de data 22 d’abril de 2009

II d’altra part: 

Lídia Truñó, representant legal dels treballadors del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, assistida pels representants de la central sindical d’UGT, Maria Rovira i Cesc Poch.

 

ACORDEN

Reconèixer la competència i capacitat per a la negociació i signatura del present acord laboral marc que reguli les relacions laborals i condicions de treball dels treballadors i treballadores del Consorci per a la Promoció de Municipis del Lluçanès.

 1 – Àmbit d’aplicació

Les condicions establertes en aquest document afectaran a tot el personal laboral que estigui contractat pel Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, que és una entitat pública local amb personalitat jurídica pròpia.

2 – Vigència

Aquest acord tindrà una durada de dos anys a partir de la data de la seva signatura. Quedarà prorrogat tàcitament per períodes successius d’un any, llevat de denúncia expressa d’una de les parts, que efectuarà denúncia per escrit a l’altra part amb un més d’antelació, com a mínim, a la finalització de la vigència de l’Acord. 

3 – Jornada laboral

La jornada setmanal ordinària és de 37,5 hores setmanals. (Entre l’1 de juliol i el 31 d’agost es farà horari intensiu de 30 hores

Amb caràcter general, l’horari de treball serà el següent:

 • Dilluns i dimarts de 8:30 a 14.30 i de 15,30 a 18,30 hores
 • Dimecres, dijous i divendres de 8:30 a 15 hores.
 • (L’horari intensiu d’estiu serà de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores.)

En cas de plantejar un canvi substancial en l’horari de treball habitual, ja sigui per necessitats del servei o altres causes, requerirà previ acord de la direcció tècnica i el representant dels treballadors.

El Consorci es compromet a contemplar propostes de modificació horària o reducció de la jornada de treball, que per necessitats familiars o personals es puguin demanar sempre que el servei quedi garantit i prèvia resolució expressa del Comitè Executiu.

El personal que dins l’horari laboral fa una jornada ininterrompuda de cinc o més hores, gaudirà d’una pausa de vint minuts per esmorzar.

Si per necessitats del servei es treballa fora de l’horari establert, aquest temps extraordinari es podrà compensar amb temps de repòs. Les compensacions en temps de repòs es computaran segons els següents criteris:

 1. Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb una hora de descans;
 2. Una hora extraordinària efectuada en dia festiu o nocturna (de les 22:00 a les 6:00 hores)   es compensarà amb dues hores de descans.
 3. Una hora extraordinària efectuada en dia festiu i nocturna es compensarà amb dues hores i mitja de descans.

El temps de compensació se sol·licitarà per escrit a la direcció tècnica, i es concedirà tenint en compte les necessitats del servei, negociant-se de forma individualitzada. Tot i així la direcció tècnica posarà els instruments necessaris per poder dur a terme el temps de repòs. La realització d’hores extraordinàries durant cada trimestre de l’any es podran recuperar fins el dia 15 del mes següent. En casos excepcionals s’estudiarà poder-les recuperar en un termini més llarg si hi ha una demanda expressa a la direcció tècnica i el servei ho permet.

 

4 – Conciliació vida familiar i laboral

El consorci es compromet a estudiar i acceptar les propostes que es plantegin per part dels treballadors per conciliar la vida familiar i laboral, sempre que les necessitats del servei ho permetin. Es tindrà com a referent el que disposa la normativa de la Generalitat, la Llei de conciliació de la vida familiar i laboral 6/2002, sobretot pel que fa a possibles reduccions de jornada el primer any d’edat dels fills dels treballadors).

 

5 – Calendari laboral

S’adopta el calendari oficial de festius de la Generalitat de Catalunya.

El dos dies que pertoquen com a festes locals s’establiran a principis d’any. En cas de que es prefereixi, individualment es podrà canviar la data d’aquests dos dies festius, tenint sempre en compte les necessitats dels serveis i amb el vist-i-plau de la direcció tècnica.

  

6 – Vacances

El període de vacances és de 22 dies laborables, o els dies que en proporció corresponguin si el temps transcorregut en la situació de servei actiu és inferior a un any.

El pla de vacances serà elaborat seguint les següents pautes:

 1. El personal laboral presentarà la sol·licitud de vacances abans del 30 de maig. Dos terços de les vacances es faran preferentment entre els mesos de juliol i agost; tot i això, i en cas que es sol·liciti, s’estudiarà la possibilitat de poder realitzar una major proporció de les vacances fora d’aquest període, sempre que el servei ho permeti.
 2. Del 30 de maig al 15 de juny la direcció tècnica elaborarà una proposta d’organització d’aquest període, atenent les sol·licituds i les necessitats dels diferents serveis.
 3. En cas de coincidència en la petició, el primer any prevaldrà el criteri de l’antiguitat i, dintre d’aquest, el fet de tenir fills en edat escolar, i pels següents anys el de l’alternança.

En cas de discrepància, la direcció tècnica en parlarà amb la representació legal dels treballadors per buscar un punt d’acord.

7 – Permisos retribuïts (Veure annex 1)

7.1 – Assumpte personals

Pel personal amb una antiguitat superior a l’any es concediran un màxim de 9 dies l’any de permís retribuït per assumptes personals, i per al personal amb una antiguitat inferior a l’any la proporció corresponent al temps treballat durant l’any natural, sempre que el servei ho permeti. D’aquests 9 dies, queden fixats obligatòriament el 24 i 31 de desembre i el Dijous Sant, exceptuant els treballadors i treballadores familiars que es deixarà a criteri objectiu organitzatiu, depenent de les necessitats dels serveis a cobrir i posposant el permís el dia que es cregui convenient.

Per a tot el personal afectat hi haurà la possibilitat de fraccionar en hores els 6 dies d’assumptes personals no fixats obligatòriament.

La petició d’aquests permisos es formularà prèviament per escrit amb 7 dies d’antelació excepte en casos d’urgent necessitat, però sempre s’haurà de garantir que el servei quedi cobert.

7.2 – Permisos

El personal del Consorci del Lluçanès podrà disposar dels següents dies, amb dret a remuneració, pels motius i temps següents (degudament justificats):

a) Per matrimoni o unió de parella estable, heterosexual o homosexual, 15 dies naturals. En el cas d’unió de parella estable s’haurà de justificar el permís mitjançant certificat expedit per l’ajuntament corresponent, en el qual consti la data d’inscripció de cada membre de la parella en el domicili actual. A aquest efecte, la data d’inici tindrà la mateixa consideració que la del matrimoni.

En el supòsit que una parella de fet contregui matrimoni un cop hagi gaudit d’aquesta llicència, no podrà gaudir de nova llicència per aquest concepte.

b) Per traslladar-se de domicili sense canvi de municipi, 1 dia feiner. Si es fa un trasllat a una altra localitat, 2 dies feiners.

c) Per naixement, o adopció d’un fill, s’adopten les condicions del permís de paternitat de la Llei d’Igualtat Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març: 2 dies a comptar des del dia del part i 13 dies més que es podran disposar a temps complert o parcial, previ acord amb la direcció tècnica. S’ampliaran 2 dies més a partir del segon fill/a. Més 3 dies addicionals que ja es contemplaven en l’anterior acord.

d) Per accident, malaltia greu, intervenció quirúrgica, hospitalització o mort d’un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat (pares, conjugues, fills, fills polítics, germans), 3 dies laborables si el succés es produeix en l’àmbit de Catalunya i 4 dies laborables si és fora de Catalunya. Per accident, malaltia greu, intervenció quirúrgica, hospitalització o mort d’un familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies laborables si el succés es produeix en l’àmbit de Catalunya, i 4 dies laborables si és fora de Catalunya. En cas d’ingrés hospitalari, accident o malaltia greu, es possibilitarà l’alternança dels permisos.

e) Per exàmens prenatals i preparació del part, el temps necessari amb la justificació mèdica prèvia.

f) Per visita mèdica pròpia, el temps necessari, amb l’aportació del corresponent justificant mèdic.

g) Per deures inexcusables de caràcter públic o personal, el temps indispensable per al seu compliment.

 

8 – Millores socials (Veure annex 1)

a) En cas d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident, degudament autoritzada i acreditada amb la presentació dels comunicats oficials de baixa o confirmació, el Consorci del Lluçanès abonarà les prestacions que estableix la Llei General de la Seguretat Social i les complementarà amb els següents percentatges:

 • Del primer dia de baixa mèdica fins al 20è s’abonarà el 75% de les retribucions.
 • Del 21è fins als 3 mesos s’abonarà el 85% de les retribucions.
 • A partir dels 3 mesos s’abonarà el 75% de les retribucions.    

El Consorci del Lluçanès podrà verificar l’estat de la malaltia o accident mitjançant un reconeixement a càrrec de personal mèdic propi. En cas de negativa del treballador i la treballadora als esmentats reconeixements, o si el mateix considera que el treballador i la treballadora poden desenvolupar les funcions del seu lloc de treball, determinarà la suspensió dels drets econòmics a càrrec del Consorci del Lluçanès establerts en el primer paràgraf d’aquest article.

b) El Consorci disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els desplaçaments dels seus treballadors en horari laboral i cobertura pel personal d’atenció al públic per cassos de violència, transmissió de malalties, caigudes d’usuaris i denúncies tant dintre de l’àmbit domiciliari com institucional. Aquesta assegurança s’activarà a partir de l’1 de març del 2009.

9 – Desplaçaments

Quan, per raons de servei, el personal hagi de desplaçar-se en automòbil privat, s’indemnitzarà amb 0,24 €/km. Sempre que hi hagi combinació possible, es faran els desplaçament amb transport públic. Si tot hi haver-hi combinació de transport públic es creu necessari realitzar el desplaçament amb vehicle propi s’haurà de demanar autorització a la direcció tècnica. 

Per tal de retribuir les despeses corresponents als desplaçaments, caldrà presentar-ne el llistat indicant el dia, hora, tram i motiu del desplaçament. El període de liquidació serà mensual des del dia 15 del mes anterior fins al 15 del més en curs, i es farà arribar a la direcció tècnica el següent dia hàbil. La liquidació es farà efectiva a final del mes en curs.

Es comptabilitzarà el desplaçament o desplaçaments que s’hagi de realitzar pels diferents municipis del Lluçanès per desenvolupar el servei que es tingui assignat des de l’inici de la jornada fins la seva finalització.

En cas d’haver-se de desplaçar per un servei, reunió, visita, assistència a jornada etc. es presenten les següents situacions:

 • Fer un servei enmig de la jornada: es comptabilitzarà el desplaçament d’anada i tornada des del lloc on correspondria desenvolupar la jornada laboral, tenint en compte els horaris i llocs establerts del personal laboral.
 • Fer un servei al principi de la jornada, però dins l’horari laboral:
  • Dins del Lluçanès: es comptabilitzarà el desplaçament de tornada del lloc del servei al lloc de treball.
  • Fora del Lluçanès: es comptabilitzar el desplaçament d’anada des de la seu del Consorci i tornada fins al lloc on es desenvolupi el servei segons horari.
 • Fer un servei al final de la jornada, però dins l’horari laboral: 
  • Dins del Lluçanès: es comptabilitzarà el desplaçament d’anada des del darrer lloc on s’estava treballant fins al lloc on es desenvolupi el servei.
  • Fora del Lluçanès: es comptabilitzarà el desplaçament d’anada des del darrer lloc on s’estava treballant (ja que es considera que és la ubicació del servei) i tornada fins a la seu del Consorci.
 • Fer un servei (dins o fora del Lluçanès) fora de l’horari de la jornada laboral: es comptabilitzarà el desplaçament d’anada i de tornada prenent la seu del Consorci com a punt de referència.
 • Assistència a jornades de formació de tota una jornada:
  • Dins del Lluçanès: no es comptabilitzaran desplaçaments.
  • Fora del Lluçanès: es comptabilitzarà el desplaçament d’anada i tornada des de la seu del Consorci.

10 – Dietes

Es pagaran dietes fins un màxim de 15€ per àpat sempre que la necessitat d’aquest sigui causat per motius laborals i/o formatius (desplaçaments a fora del Lluçanès, allargament de jornada…), extraordinaris i puntuals. Caldrà aportar els corresponent justificants.

 

11- Formació

El Consorci afavorirà la formació del personal i intentarà, sempre que el servei ho permeti, possibilitar l’assistència a cursos de reciclatge i formació relacionats amb el lloc de treball. Així, el

Consorci pot proposar al personal la participació o assistència a cursos i jornades relacionades amb el lloc de treball que es consideri d’interès pel bon desenvolupament de la tasca professional.

Es buscarà la possibilitat de realitzar cursos de formació relacionats amb el lloc de treball com a formació contínua, facilitant canvi d’horari laboral o autorització d’assistència al curs en horari laboral, si és convenient.

Es facilitarà que els tècnics assisteixin als cursos de formació que sol·licitin sempre que estiguin relacionats amb el lloc de treball o projectes que es desenvolupen, valorant la possibilitat de pagar la matrícula des del Consorci en funció de la disponibilitat pressupostària.

La proposta d’assistència a una jornada, seminari o curs formatiu es sol∙licitarà per escrit a la direcció tècnica, la qual en donarà el vist-i-plau tenint en compte el contingut del curs i les necessitats del servei, i d’acord amb la representació legal dels treballadors.

També des del Consorci s’informarà de tots els cursos i jornades que en tingui coneixement.

  

12 – Condicions econòmiques

Els increments salarials anuals s’aplicaran tenint en compte l’IPC català, sempre i quan aquest sigui superior als establerts a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 

13 – Plus de compensació

Mitjançant el present complement es compensarà al personal laboral que per les condicions del lloc de treball desenvolupin servei d’atenció als domicilis (SAD) desplaçant-se a qualsevol indret del territori. L’import del plus serà de 14 pagues de 60 € per la jornada complerta o la part proporcional corresponent al temps contractat.

 

14 – Drets sindicals

Es crea una comissió paritària del Present Acord formada per la persona representant del personal laboral i un/a representant del Consorci. La persona representant de les treballadores i treballadors tindrà els drets i prerrogatives que estableix l’Estatut dels Treballadors.

15 – Salut Laboral

El Consorci es compromet a desenvolupar plans específics de salut laboral adequats a cada lloc de treball i col∙lectiu. Es donarà un mínim de formació anual de 8 hores. Aquests plans tindran especial menció a l’ergonomia dels llocs de treball i a la prevenció de l’estrès. Parant atenció especial als col·lectius amb factor de risc alt. Un cop cada 2 anys es farà una revisió mèdica voluntària a tots els treballadors del Consorci.

Clàusula addicional

Dins el període de durada de l’esmentat Acord les parts manifesten la intenció de tancar una catalogació i valoració dels llocs de treball, d’acord entre el Consorci i la representació legal del personal laboral.

Un cop signat el present acord les dues parts es comprometen en el període d’un mes d’iniciar la catalogació dels llocs de treball.

En tot moment el consorci es compromet a informar puntualment als representats dels treballadors i a participar en el procés.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, a la localitat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.

Sr. Josep M. Masramon Falgueras Lídia Triñó Rodríguez Maria Rovira
President Representants dels/de les treballadors/es Representant de la central sindical d’UGT
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès

ANNEX 1

Acord relatiu a la modificació dels dies personals i millores en prestacions econòmiques d’incapacitat temporal i professional modificades pel Reial Decret Llei del 20/2012 del 13 de juliol, que afecten al personal al servei del Consorci del Lluçanès.

D’acord amb la legítimitat que atorga l’article 36.3 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per a la negociació de les matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral al servei de les Administracions Públiques i segons

Manifesten:

1- Dies d’assumptes personals.

Per ordre del Reial decret llei 20/2012 de 13 de juliol, s’estableix la modificació de l’article 48 i 50 de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic i les seves mesures sobre dies addicionals, afectant als dies d’assumptes personals que passen a ser 3, i eliminen l’apartat de dies addicionals en funció de l’antiguitat.

Acord:

En conseqüència, en data del 5 de novembre del 2012, amb acta de registre d’entrada número 125 s’acorda, amb l’equip polític del Consorci de Municipis del Lluçanès i les organitzacions sindicals, fer les següents modificacions:

Allà on l’Acord Laboral diu:

7 – Permisos retribuïts

7.1 – Assumpte personals

Pel personal amb una antiguitat superior a l’any es concediran un màxim de 9 dies l’any de permís retribuït per assumptes personals, i per al personal amb una antiguitat inferior a l’any la proporció corresponent al temps treballat durant l’any natural, sempre que el servei ho permeti. D’aquests 9 dies, queden fixats obligatòriament el 24 i 31 de desembre i el Dijous Sant, exceptuant els treballadors i treballadores familiars que es deixarà a criteri objectiu organitzatiu, depenent de les necessitats dels serveis a cobrir i posposant el permís el dia que es cregui convenient.

Per a tot el personal afectat hi haurà la possibilitat de fraccionar en hores els 6 dies d’assumptes personals no fixats obligatòriament.

La petició d’aquests permisos es formularà prèviament per escrit amb 7 dies d’antelació excepte en casos d’urgent necessitat, però sempre s’haurà de garantir que el servei quedi cobert.

Caldrà substituir-lo mentre el Reial Decret llei 20/2012 de 13 de juliol, sigui vigent, per:

7 – Permisos retribuïts

7.1 – Assumpte personals

Pel personal amb una antiguitat superior a l’any es concediran un màxim de:

– 3 dies a l’any de permís retribuït per assumptes personals, i per al personal amb una antiguitat inferior a l’any la proporció corresponent al temps treballat durant l’any natural, sempre que el servei ho permeti.

– 2 dies de festa local a lliure elecció.

– Queden fixats obligatòriament el 24 i 31 de desembre i el Dijous Sant, (anomenats dies de festa per costum), exceptuant els treballadors i treballadores familiars que es deixarà a criteri objectiu organitzatiu, depenent de les necessitats dels serveis a cobrir i posposant el permís el dia que es cregui convenient.

Per a tot el personal afectat hi haurà la possibilitat de fraccionar en hores els 5 dies d’assumptes personals i festes locals no fixats obligatòriament.
La petició d’aquests permisos es formularà prèviament per escrit amb 7 dies d’antelació excepte en casos d’urgent necessitat, però sempre s’haurà de garantir que el servei quedi cobert.

2- Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de competitivitat.

El Reial decret llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de competitivitat, regula, a l’article 9, la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions públiques inclòs en el Règim de la Seguretat Social.

Aquesta regulació, de caràcter bàsic, permet a cada Administració Pública l’establiment de complements retributius en concepte de millora de la prestació percebuda en les situacions d’incapacitat laboral, tot fixant-ne uns límits en funció de la durada de la situació d’incapacitat per contingències comunes i deixa sense efecte els acords, pactes i convenis vigents que ho contravinguin.

Tanmateix, l’apartat cinquè del Reial decret llei 20/2012 estableix la possibilitat que cada Administració pugui determinar, respecte del seu personal, aquells supòsits que, amb caràcter excepcional i degudament justificats, sigui possible establir un complement fins arribar, com a màxim al cent per cent de les retribucions que es percebessin en cada moment.

Acord

En conseqüència, en data del 5 de novembre del 2012, amb acta de registre d’entrada número 125, amb l’equip polític del Consorci de Municipis del Lluçanès i les organitzacions sindicals, es determinen els supòsits que permetran complementar fins el cent per cent de les retribucions percebudes en situació d’incapacitat temporal.

– Modificació l’article 8 de Millores Socials de l’Acord Laboral del Consorci de Municipis del Lluçanès, signat a 30 d’abril del 2009 a Santa Creu de Jutglar.

 

Allà on l’Acord Laboral diu:

8 – Millores socials

 1. a) En cas d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident, degudament autoritzada i acreditada amb la presentació dels comunicats oficials de baixa o confirmació, el Consorci del Lluçanès abonarà les prestacions que estableix la Llei General de la Seguretat Social i les complementarà amb els següents percentatges:
 1. Del primer dia de baixa mèdica fins al 20è s’abonarà el 75% de les retribucions.
 2. Del 21è fins als 3 mesos s’abonarà el 85% de les retribucions.
 3. A partir dels 3 mesos s’abonarà el 75% de les retribucions.

Caldrà substituir-lo per:

8 – Millores socials

Primer. – Contingències professionals.

En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.

Segon. Retribucions de les baixes laborals per les contingències comunes

En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, d’acord amb els següents percentatges:

-Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, es percebrà el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.

– Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.

– A partir del dia vint-i-unè, inclusivament, un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.

Baixa per contingències comunes ACORDAT
Dia 1 a 3 50%
Dia 4 a 20 75%
A partir del 21 100
Baixa per contingències professionals ACORDAT
A partir del dia 1 100%

Pacte de condicions

(pròximament)

Shares