.

Què és l’e-FACT?

L’e-FACT és un servei que l’Administració Oberta de Catalunya posa a disposició de les administracions públiques catalanes per tal que la ciutadania pugui emetre les seves factures a aquestes entitats. Amb aquest servei s’aconsegueixen les mateixes garanties que la factura en paper, s’augmenta l’eficiència i s’estalvia en paper. Aquest servei està integrat amb el registre d’entrada facilitant la gestió.

El servei e-FACT disposa d’una Bústia de lliurament de lliure accés, adreçada als proveïdors de les administracions públiques catalanes, que permet:

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), introdueix com una novetat l’obligació de determinats subjectes de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques en la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu. Entre els subjectes que hi estan obligats es troben les persones jurídiques (art. 14.2.a).

Les persones físiques, en canvi, resten al marge d’aquesta obligació i poden escollir en tot moment el mitjà de comunicació (electrònic o no) que volen emprar en les seves relacions amb les administracions (art. 14.1).

Per altra banda, la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, estableix l’obligatorietat de la facturació electrònica entre empreses, professionals i autònoms. El Reglament de Facturació Electrònica desenvolupat per aquesta Llei estableix els requeriments tècnics, d’informació, interoperabilitat, seguretat i control, així com la possibilitat de facturar tant a través de plataformes privades com a través de la solució pública de facturació electrònica. […].

Dades fiscals del Consorci:

CONSORCI DEL LLUÇANÈS

NIF P0800097H

Carrer Vell, 3

08515 Santa Creu de Jutglar (Olost)

Els codis DIR3* del Consorci:    

OC: I00000479

OG: I00000479

UT: I00000479

*La denominació social pot aparèixer com a CONSORCI DEL LLUÇANÈS o bé com a CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS, depenent de l’aplicatiu de facturació emprat.

Comparticions