Organigrama tècnic

EQUIP TÈCNIC
Director Tècnic Xavier Barniol direccio@consorci.llucanes.cat
Secretària Anna Clària aclaria@pratsdellucanes.cat
Administració Albert Garriga consorci@consorci.llucanes.cat
Desenvolupament Rural Judit Perarnau sdr@consorci.llucanes.cat
Ocupació Vanessa Martín insercio@consorci.llucanes.cat
Gemma Gallorte ocupacio@consorci.llucanes.cat
Envelliment Actiu Eva Salvans xed@consorci.llucanes.cat
Educació i Formació Mònica Jofre formacio@consorci.llucanes.cat
Joventut Martí Serrat mserrata@ccosona.cat
Turisme i Patrimoni Marta Homs turisme@consorci.llucanes.cat
Promoció Econòmica Joan Rubiralta empresa@consorci.llucanes.cat
Comunicació Anna Traveria comunicacio@consorci.llucanes.cat
Esports Sara Sucarrats esports@consorci.llucanes.cat
EMAL. Directora i professora Rosa Rodríguez emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Cap d'estudis i professor Ferran Jaumira capestudisemal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professora Maria Ballús emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Mariona Casellas emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professora Clara Vilanova emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Oriol Garriga emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Marc Monzonis emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Joan Sardans emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Ivan Otaola emal@consorci.llucanes.cat
Wordpress Table Plugin

Relació de llocs de treball

Àrea departament: Gerència

Denominació del lloc: Director/a tècnic/a

Tipologia: Comandament

Categoria professional: A1

Règim: L | Dotació: 1

Funcions genèriques del lloc

Direcció, seguiment i supervisió de la gestió tècnica i econòmica de les diferents àrees i àmbits de treball del Consorci

Funcions principals

 • Coordinació dels serveis del Consorci
 • Direcció dels tècnics i el personal del Consorci
 • Planificar i proposar noves línies d’actuació i vetllar per a la millora de l’eficiència dels existents
 • Organització, seguiment i supervisió dels recursos humans del Consorci (vacances, horaris, quilometratges,…)
 • Supervisió de la formació del personal del Consorci
 • Gestió i supervisió de les certificacions ISO
 • Direcció de la gestió econòmica del Consorci
 • Representació del Consorci a les reunions, actes i comissions per a les que sigui designat/da
 • Supervisar la elaboració de la memòria anual del Consorci
 • Direcció i supervisió del desenvolupament del Pla estratègic
 • Coordinar els projectes territorials vinculats a programes d’abast nacional, estatal o europeu.
 • Direcció i lideratge de l’equip tècnic de Consorci, recolzament i suport de les diferents àrees i els seus respectius tècnics/ques.
 • Interlocució amb les institucions de referència (Ajuntaments, Consells comarcals, Diputació de Barcelona, Departaments de la generalitat, entitats de la zona,…) per al correcte desenvolupament dels projectes i serveis del Consorci.
 • Vetllar per al compliment del Pla de Prevenció de riscos laborals com a garantia de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris del Consorci
 • Intermediació i enllaç entre els òrgans de govern polític del Consorci i l’equip tècnic per garantir adequació de les accions del Consorci a les prioritats de la direcció política.
 • Seguiment i gestió de les peticions de subvencions, la seva realització i justificació.
 • Control i seguiment de la implantació dels convenis en curs.
 • Gestió i execució dels projectes del Consorci sense tècnic assignat. Gestió de nous projectes i serveis en mancomunats.
 • Executar i fer complir els actes dels òrgans de control i adoptar les mesures que exigeixi el seu millor compliment.
 • Autoritzar i disposar despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la delegació que li pertoqui, així com ordenar pagaments i aprovar contractes.
 • Qualsevol altre tasca que li sigui atribuïda des dels òrgans de govern del Consorci.

Requisits específics

Dedicació horària: 37,5 h

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

Dillus i dimarts de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 18:30

De dimecres a divendres de 8:30 a 15h

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius a partir de 100h

Experiència en l’àmbit entre 3 i 5 anys

Àrea departament: Administració

Denominació del lloc: Administratiu/va

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: C1

Règim: L | Dotació: 1

Funcions principals

 • Suport administratiu en l’elaboració del pressupost
 • Comptabilitzar tots els moviments comptables d’ingressos i despeses del consorci amb al supervisió del Secretari-interventor.
 • Controlar les operacions i els saldos dels diferents comptes bancaris de l’entitat.
 • Realitzar les taques administratives derivades del funcionament dels òrgans del Consorci i enviar als destinataris oportuns les convocatòries dels plens del Comitè executiu i del Consell General.
 • Donar suport administratiu al personal tècnic del Consorci en l’exercici de les seves funcions.
 • Fer el seguiment dels contractes de personal i controlar les altes i baixes dels treballadors del consorci, d’acord amb les indicacions del personal responsable.
 • Preparar i fer l’ingrés de les nòmines del personal del Consorci després d’haver-les revisat, un cop rebudes per la Gestoria.
 • Fer el pagament de les factures.
 • Realitzar les declaracions trimestrals de l’IRPF, els resums anuals i la Declaració d’operacions amb tercers.
 • Preparar i lliurar la documentació administrativa generada per la pròpia activitat: fer fotocopies, passar fax, imprimir documentació, etc…
 • Informar i atendre al públic telefonicament (centraleta de 4 línies) i personalment i adreçar les persones al servei mes adient en el cas de precisar-se una major concreció.
 • Fer les justificacions econòmiques de les subvencions sol.licitades per cada tècnic

Requisits específics

Dedicació: parcial

Tipologia horària: Jornada partida

Formació específica: Estudis mitjans (cicle formatiu de grau mitjà i superior / batxillerat)

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència

Àrea departament: Administració

Denominació del lloc: Administratiu/va

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: C1

Règim: L | Dotació: 1

Funcions principals

 • Suport administratiu en l’elaboració del pressupost
 • Comptabilitzar tots els moviments comptables d’ingressos i despeses del consorci amb al supervisió del Secretari-interventor.
 • Controlar les operacions i els saldos dels diferents comptes bancaris de l’entitat.
 • Realitzar les taques administratives derivades del funcionament dels òrgans del Consorci i enviar als destinataris oportuns les convocatòries dels plens del Comitè executiu i del Consell General.
 • Donar suport administratiu al personal tècnic del Consorci en l’exercici de les seves funcions.
 • Fer el seguiment dels contractes de personal i controlar les altes i baixes dels treballadors del consorci, d’acord amb les indicacions del personal responsable.
 • Preparar i fer l’ingrés de les nòmines del personal del Consorci després d’haver-les revisat, un cop rebudes per la Gestoria.
 • Fer el pagament de les factures.
 • Realitzar les declaracions trimestrals de l’IRPF, els resums anuals i la Declaració d’operacions amb tercers.
 • Preparar i lliurar la documentació administrativa generada per la pròpia activitat: fer fotocopies, passar fax, imprimir documentació, etc…
 • Informar i atendre al públic telefonicament (centraleta de 4 línies) i personalment i adreçar les persones al servei mes adient en el cas de precisar-se una major concreció.
 • Fer les justificacions econòmiques de les subvencions sol.licitades per cada tècnic

Requisits específics

Dedicació horària: 37,5 h

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h, excepte dimarts fins les 17:30h

Formació específica: Estudis mitjans (cicle formatiu de grau mitjà i superior / batxillerat)

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència

Àrea departament: Turisme

Denominació del lloc: Tècnic/a de Turisme i Patrimoni

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim: L | Dotació: 1

Funcions principals

 • Assistir a les fires turístiques i gastronòmiques que puguin ser d’interès pel Consorci i participar en totes les que es cregui necessari, amb la finalitat de promocionar el territori, preparant informació, coordinant l’espai i adquirint els recursos adients per dur-ho a terme.
 • Dissenyar nou material de promoció turística del territori. Reeditar aquells que s’han esgotat i que es considera convenient donar continuïtat.
 • Dur a terme les tasques corresponents relacionades amb la gestió del Centre BTT, i col·laborar amb els esdeveniments esportius que s’organitzin entorn a aquesta infraestructura.
 • Fer un seguiment de l’estat dels recursos turístics i patrimonials del Lluçanès i dissenyar producte a partir d’aquests.
 • Gestionar els continguts de la pàgina web de turisme, actualitzant-ne el disseny i incorporant-hi novetats d’acord a les noves tendències de la demanda.
 • Col·laborar amb el sector privat del Lluçanès, incentivant el sorgiment d’iniciatives empresarials relacionades amb el sector del turisme actiu, l’oci i el lleure en un entorn natural preservat.
 • Donar suport a la recerca i tramitació del finançament necessari per a la realització d’activitats de l’àrea i/o activitats dels diferents ajuntaments que ho necessitin.
 • Col·laborar amb altres entitats i institucions que persegueixin els mateixos objectius que l’àrea de turisme del Consorci del Lluçanès.
 • Cercar les fonts de finançament necessàries per donar suport als diferents projectes que es volen tirar endavant des de l’àrea de turisme,
 • Realitzar les tasques administratives que pertoquin, quan sigui necessari.
 • Coordinar els plans d’ocupació concedits a l’àrea de turisme del Consorci.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers en el desenvolupament de les seves tasques (Consell Comarcal d’Osona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, entre d’altres).
 • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.
 • Analitzar la realitat del turisme dels municipis el Consorci, amb la finalitat de detectar les necessitats existents.
 • Mantenir contacte i reunions periòdiques amb els responsables polítics de l’àrea de turisme dels municipis: cap d’àrea i reunions d’àrea.
 • Coordinar accions conjuntament amb altres àrees o serveis del Consorci del Lluçanès.
 • Sol·licitar ajuts econòmics, desenvolupar-los i justificar-los.
 • Dissenyar i preparar materials relatius a la pròpia activitat.
 • Comunicar i difondre les accions pròpies de les activitats.
 • Gestionar administrativament i econòmicament els plans, projectes i activitats.
 • Treballar per la promoció i gestió dels recursos patrimonials del Lluçanès per tal que esdevinguin productes turístics per al foment del desenvolupament econòmic.

Requisits específics

Dedicació horària: 37,5 h

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

Dilluns i dimarts (8:30-14:30 i 15:30-18:30)

De dimecres a divendres (8:30-15:00)

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: Esports

Denominació del lloc: Tècnic/a d’Esports

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim: L | Dotació: 2

Funcions principals

 • Analitzar les demandes dels ens locals objecte del projecte pilot que en matèria de suport a les activitats esportives sol.licitin, redactant i supervisant, si s’escau, les diferents propostes dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Assessorar i donar suport tècnic en l’àmbit, tant de la pràctica esportiva com dels equipaments esportius, dels ens locals objecte del projecte pilot.
 • Millorar l’oferta físico-esportiva i promoure l’activitat física dels ens locals objecte del projecte pilot.
 • Fer el seguiment de les activitats i esdeveniments esportius organitzats pels ajuntaments. I recollir la informació necessària per tal d’avaluar la seva idoneïtat.
 • Desenvolupar i avaluar projectes tècnics, coordinant-se amb altres agents o institucions implicades, així com fer els seguiments de la realització i execució d’estudis i projectes.
 • Donar suport a la recerca i tramitació del finançament necessàri per a la realització d’activitats de l’àrea dels diferents ajuntaments objectes del projecte pilot.
 • Seguiment i millora de les instal.lacions esportives dels diferents municipis.
 • laborar amb les entitats esportives dels municipis per organitzar i desenvolupar activitats.
 • Reunir-se periòdicament amb els regidors, regidores i/o alcaldes, alcaldesses dels municipis per fer el seguiment de les actuacions, anàlizi de noves propostes i avaluació de les accions realitzades.
 • Dissenyar instrumets, eines i metodologies que permetin, desenvolupar i millorar les actuacions que, en l’àmbit esportiu, dels ens locals objecte del projecte pilot.
 • Mantenir els contactes necessàris amb els tercers (Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, Federacions esportives, entitats de la zona, etc.) per dur a terme les seves tasques.
 • Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment i la millora de les activitats i porcessos propis de la seva activitat.
 • Revisar i actualitzar el projecte pilot.
 • Dinamitzar la participació dels diferents agents en les actuacions programades.
 • I, en general, totes aquelles de accions de caràcter similiar que li siguin atribuïdes

Requisits específics

Dedicació horària: 37,5 h

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

Dilluns i dimarts (8:30-14:30 i 15:30-18:30)

De dimecres a divendres (8:30-15:00)

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: Territori i Medi Ambient

Denominació del lloc: Tècnic/a de Desenvolupament Rural

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim: L | Dotació: 1

Funcions genèriques del lloc

Donar servei i contingut al Servei de Desenvolupament Rural i dinamitzar la gestió i conservació del territori i el medi ambient.

Funcions principals

 • Assessorar a pagesos, propietaris forestals i ramaders en qüestions relacionades amb el sector primari, ajuts, millores forestals, gestió forestal i de la finca, etc.
 • Informar al sector primari sobre els principals ajuts convocats des de la Generalitat
 • Visites a pagesos, ramaders i propietaris forestals en la pròpia finca per al seguiment dels assessoraments duts a terme.
 • Visites a ajuntaments per al seguiment de les calderes de biomassa
 • Dur a terme xerrades sobre els projectes en curs en diverses jornades, xerrades i congressos que sorgeixin.
 • Coordinar el treball dut a terme pels plans d’ocupació al càrrec
 • Liderar i desenvolupar projectes relacionats amb el sector primari, el territori i el medi ambient
 • Cerca, organització i gestió local dels cursos de formació per al sector primari: coordinació amb Unió de pagesos i ECA de Manresa
 • Coordinar els tècnics externs que treballen en algun dels projectes de l’àrea de territori i medi ambient (productes locals, i associació de propietaris forestals)
 • Dur a terme les tasques administratives que s’escaiguin per a l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès.
 • Representar el Consorci del Lluçanès en les comissions tècniques de treball de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès
 • Realitzar memòries de justificació dels projectes finançats i petició de nous ajuts, així com col·laborar amb altres peticions no estrictament relacionades amb l’àrea.
 • Liderar els projectes encomanats i iniciats en l’àrea
 • Realitzar les tasques tècniques relatives a l’àrea de territori i medi ambient.
 • Cerca de finançament pels projectes iniciats
 • Elaboració de documentació tècnica necessària per a la petició de subvencions
 • Elaboració de documents tècnics justificatius de les subvencions concedides
 • Elaborar informes tècnics en l’àmbit de la seva especialitat així com participar en les reunions d’equip que se celebrin.
 • Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions relacionades amb l’àmbit d’adscripció.
 • Mantenir els contactes i la coordinació necessària amb tercers en l’exercici de les seves funcions (institucions, particulars, entitats, altres administracions, etc.).
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisits específics

Dedicació horària: 37,5 h

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

Dilluns i dimarts (8:30-14:30 i 15:30-18:30)

De dimecres a divendres (8:30-15:00)

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: Promoció Econòmica / Àrea d’educació, cultura i joventut

Denominació del lloc: Tècnic/a de Formació

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim: L | Dotació: 1

Funcions genèriques del lloc

Dinamitzar la formació ocupacional, contínua i permanent, i l’educació d’adults.

Fomentar i implementar projectes que promoguin l’ocupació, la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.

Funcions principals

 • Detectar les necessitats formatives, d’igualtat d’oportunitats i de la població nouvinguda del territori i proposar activitats o projectes per donar-hi resposta o derivar a serveis corresponents.
 • Donar suport a la recerca i tramitació del finançament necessari per a la realització d’activitats de l’àrea i/o activitats dels diferents ajuntaments que ho sol·licitin.
 • Donar suport i coordinar-se amb la resta de tècnics/ques de l’àrea (P. Enconòmica, Ensenyament i Serveis Socials) i amb el Director/a Tècnic.
 • Participar a reunions tècniques i polítiques de les diferents àrees i informar de l’estat dels diferents projectes.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers en el desenvolupament de les tasques (Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, agents del territori).
 • Gestionar els projectes mancomunats d’Escola de Música, Escola Bressol i xarxes educatives existents al territori.
 • Realitzar tasques administratives que es derivin de l’activitat quan sigui necessari: memòries, justificacions, subvencions, etc.

FORMACIÓ D’ADULTS

 • Organització de cursos de català (Nivells B i C, alfabetització), i formació d’adults (GES i Prova d’accés a cicles formatius) segons necessitats detectades i demanda.
 • Organització d’altres cursos d’educació permanent segons necessitats o demanda (TIC, B1 etc.).
 • Organització de formació ocupacional i contínua juntament amb institucions corresponents (SOC i UGT).
 • Organització i desenvolupament, juntament amb SOL, de sessions monogràfiques de recursos de recerca de feina del Club de la Feina.
 • Dinamització de la web www.formacio.llucanes.cat.
 • Coordinació del projecte Lluçanès Territori Educador amb tècnics/ques de l’àrea d’Ensenyament.
 • Coordinació amb àrees del Consorci en temes de formació.

IGUALTAT

 • Coordinació i impuls de projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats home-dona.
 • Coordinació i organització de tallers de trobada i intercanvi (Dona activa’t, Tallers de mares).
 • Coordinació anual amb altres tècniques dels Punt Dona d’Osona i Diputació de Barcelona.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • Coordinació i referent del projecte de col·laboració amb l’Empresa d’Inserció La Taca.
 • Suport al servei d’ocupació: Desenvolupament de Tutories d’inserció a col·lectius específics, Club de la Feina, formació plans ocupació, Borsa de Treball Jove, i orientació i derivació d’usuaris en temes de formació i immigració.
 • Coordinació amb els/les tècnics/ques de l’àrea i donar suport en cas de necessitat.
 • Participació en projectes de promoció de l’ocupació del SOC, FSE o Diputació de Barcelona.

Requisits específics

Dedicació horària: 37,5 h

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

Dilluns i dimarts (8:30-14:30 i 15:30-18:30)

De dimecres a divendres (8:30-15:00)

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 3 mesos i 1 any d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: Promoció Econòmica

Denominació del lloc: Tècnic/a de Dinamització empresarial

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim L | Dotació: 1

Funcions genèriques del lloc

Servei de suport a l’empresa i a l’emprenedor.

Funcions principals

 • Realització de visites de prospecció a totes les empreses del territori, donant a conèixer el funcionament del Consorci i l’àrea de promoció econòmica. Fent difusió del tots els projectes i s’entrega de fulletons del servei d’ocupació, servei a l’empresa i de formació.
 • Recollir les seves dades i modificar les ja existents a l’aplicatiu de xaloc.
 • Fer signar el full de compromís a totes les empreses que es visitin i arxivar-ho eliminant el que teníem fins el moment.
 • Donar servei a totes les empreses que necessitin buscar finançament, ajudes, subvencions… i als emprenedors que vulguin crear una empresa.
 • Buscar el local adequat per el comerç o indústria que es vulgui obrir així com ajudar a l’emprenedor a calcular els costos d’obertura juntament amb el Pla d’empresa. El tràmit es finalitza a la OPE de Manlleu.
 • Si les empreses i emprenedors troben el que necessiten, se’ls ajuda a tramitar-ho, presentar documentació i justificar-ho.
 • Es manté contacte durant tot l’any amb la unió de botiguers i comerciants de Prats
 • Organitzar jornades per a empresaris i emprenedors sobre temes d’actualitat i de gran interès per a ells.
 • Suport a l’Associació per a l desenvolupament rural (leader) en la gestió de projectes del Lluçanès.
 • Difusió de totes les xerrades interessants per a empreses siguin en el nostre territori o no. S’actualitza la web amb la notícia i s’envien correus electrònics a les empreses que tenim l’adreça.
 • Organització d’una campanya a l’any proposada a tot el Lluçanès.
 • Projecte TRES: localitzar a empreses del territori interessades en participar en unes pràctiques d ‘alumnes de l’Institut de Prats de Lluçanès.
 • Reunions periòdiques amb el Servei d’ocupació i amb l’Àrea de promoció econòmica.
 • Elaborar i desenvolupar estudis sobre el comerç al Lluçanès i dissenyar Plans de treball per afavorir la dinamització comercial a la zona.
 • Donar suport a la resta de tècniques de l’àrea.
 • Realitzar tasques administratives que es derivin de la seva activitat quan sigui necessari.
 • Donar suport a la recerca i tramitació del finançament necessari per a la realització d’activitats de l’àrea i/o activitats dels diferents ajuntaments que ho sol·licitin.
 • Mantenir els contactes necessaris amb tercers en el desenvolupament de les seves tasques (Cambra de comerç, IMPEVIC, OPE de Manlleu, Diputació de Barcelona, Generalitat de catalunya (INICIA), Creacció, entitats de la zona…)
 • Organització de diferents promocions de la ocupació autònoma tant en joves com en gent a l’atur.
 • Coordinació amb l’àrea per portar a terme la borsa de treball jove.
 • Disseny de diferents anuncis de promoció de la borsa de treball jove i la borsa de treball ordinària.

Requisits específics

Dedicació horària: 20 h

Tipologia horària: Jornada intensiva

Horaris:

De dilluns a dijous (8:30-13:30)

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 3 mesos i 1 any d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: Promoció Econòmica

Denominació del lloc: Tècnic/a Inserció laboral

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim L | Dotació: 1

Funcions genèriques del lloc

Coordinar i dinamitzar el Servei d’Ocupació del Lluçanès.

Funcions principals

Desenvolupar i dinamitzar les tasques pròpies del Servei d’Ocupació del Lluçanès:

 • Donar a conèixer, promocionar i fer difusió del Servei d’Ocupació del Lluçanès.
 • Coordinació i col·laboració amb els agents socials del territori.
 • Redacció de la memòria anual del servei d’ocupació del Consorci del Lluçanès.
 • Col·laborar amb lES Castell del Quer en matèria d’orientació laboral als estudiants mitjantçant sessions d’informació a través de l’assignatura FOL
 • Participar i organitzar reunions tècniques i polítiques de l’Àrea de Promoció Econòmica per informar de l’estat dels diferents projectes del servei d’ocupació.
 • Dinamització del Club de la Feina: supervisió dels espais i recursos (connexions internet, ordinadors, impresores) dels Telecentres i Punttic’s; Llistar i actualitzar setmanalment les ofertes de feina vigents dels Serveis Locals d’Ocupació de les comarques properes i del SOC; proporcionar els principals diaris i revistes on hi ha ofertes de feina (9 nou, Regió 7, la Rella); Actualitzar el principals canals de recerca de feina i formació (portals web, etc.); Actualitzar els materials i dossiers de Tècniques de Recerca de Feina: com fer cv, com presentar-se a una entrevista, com redactar una carta de presentació, etc.; Identificar oportunitats de formació i ocupació.
 • Organització i realització, amb col·laboració amb la tècnica de formació, de diverses sessions monogràfiques d’orientació i de Tècniques de Recerca de Feina, cursos pels usuaris del servei d’ocupació.
 • Coordinació amb els diferents tècnics i el Director Tècnic del Consorci del Lluçanès: Formació, Empresa, Joventut, Serveis Socials, Gerència, per tal de dissenyar, planificar i donar suport en l’execusió de programes ocupacionals per col·lectius amb especials dificultats d’inserció (dones, joves, immigrants, etc.)
 • Gestió d’ofertes de feina: contacte amb les empreses, recull de requisits, pre-selecció de candidats, enviament de cv’s, seguiment post-oferta a les empreses (incorporacions).
 • Assessorar i orientar els demandants d’ocupació mitjançant la realització d’entrevistes ocupacionals, realització de seguiments individuals, actualització de dades curriculars dels usuaris, manteniment i gestió de l’aplicatiu XALOC, detecció de mancances, derivació a altres serveis (formació, serveis socials, empresa, etc.)
 • Fer seguiments telefònics als usuaris.
 • Dinamitzar la Borsa Jove (coordinació amb l’àrea de Joventut, l’àrea d’Empresa i l’educadora de Serveis Socials, organitzar sessions formatives i informatives, cercar ofertes de feina i fer seguiments individualitzats).
 • Realitzar tutories per a col·lectius específics (elaboració del material necessari, entrevistes quinzenals am els usuaris del programa, revisió dels resultats obtinguts, i coordinació amb Serveis Socials).
 • Participar en els processos de selecció de convocatòries públiques i ofertes de treball dels ajuntaments del Consorci del Lluçanès que ho sol·licitin.
 • Gestionar i participar en la selecció de plans d’Ocupació, convocatòries públiques i ofertes de treball del Consorci del Lluçanès.
 • Participació en diferents projectes de promoció de l’ocupació (Eix c2, Hub, Innovadors etc.) del SOC i del Fons Social Europeu.
 • Recerca de finançament per portar a terme els diferents projectes. Realització de tasques administratives i de gestió de diferents subvencions: planificació i redacció de projectes, memòries, justificacions, etc.
 • Donar suport als ajuntaments del Consorci del Lluçanès en la gestió dels plans d’Ocupació:
 • Mantenir el contacte amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Informar i assessorar de les convocatòries vigents en matèria de plans d’ocupació.
 • Assessorar en els tràmits administratius dels plans d’ocupació (projectes, ofertes de feina, memòries, justificacions, cartells, documentació, formació, etc.).
 • Realització del procés de selecció (entrevistes) dels treballadors dels plans d’Ocupació dels ajuntaments que ho sol·licitin.
 • Donar suport a la resta de tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica quan sigui necessari.
 • Participar en les reunions periòdiques amb els/les insertors/es dels diferents serveis d’ocupació d’Osona, de la xarxa Xaloc (Vic, Roda, Centelles, Torelló, etc.) aixi com de l’OPE Manlleu.
 • Mantenir contactes necessaris amb tercers en el desenvolupament de les tasques i projectes (Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, etc.)
 • Vetllar per la seguretat i salut del lloc de treball.

Requisits específics

Dedicació horària: 20 h

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

Dilluns i dimarts (8:30-14:30 i 15:30-18:30)

Dimecres, dijous i divendres (8:30-15:00)

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 3 mesos i 1 any d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: Promoció Econòmica

Denominació del lloc: Tècnic/a Inserció laboral

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim L | Dotació: 1

Funcions genèriques del lloc

Coordinar i dinamitzar el Servei d’Ocupació del Lluçanès.

Funcions principals

Desenvolupar i dinamitzar les tasques pròpies del Servei d’Ocupació del Lluçanès:

 • Donar a conèixer, promocionar i fer difusió del Servei d’Ocupació del Lluçanès.
 • Coordinació i col·laboració amb els agents socials del territori.
 • Redacció de la memòria anual del servei d’ocupació del Consorci del Lluçanès.
 • Col·laborar amb lES Castell del Quer en matèria d’orientació laboral als estudiants mitjantçant sessions d’informació a través de l’assignatura FOL
 • Participar i organitzar reunions tècniques i polítiques de l’Àrea de Promoció Econòmica per informar de l’estat dels diferents projectes del servei d’ocupació.
 • Dinamització del Club de la Feina: supervisió dels espais i recursos (connexions internet, ordinadors, impresores) dels Telecentres i Punttic’s; Llistar i actualitzar setmanalment les ofertes de feina vigents dels Serveis Locals d’Ocupació de les comarques properes i del SOC; proporcionar els principals diaris i revistes on hi ha ofertes de feina (9 nou, Regió 7, la Rella); Actualitzar el principals canals de recerca de feina i formació (portals web, etc.); Actualitzar els materials i dossiers de Tècniques de Recerca de Feina: com fer cv, com presentar-se a una entrevista, com redactar una carta de presentació, etc.; Identificar oportunitats de formació i ocupació.
 • Organització i realització, amb col·laboració amb la tècnica de formació, de diverses sessions monogràfiques d’orientació i de Tècniques de Recerca de Feina, cursos pels usuaris del servei d’ocupació.
 • Coordinació amb els diferents tècnics i el Director Tècnic del Consorci del Lluçanès: Formació, Empresa, Joventut, Serveis Socials, Gerència, per tal de dissenyar, planificar i donar suport en l’execusió de programes ocupacionals per col·lectius amb especials dificultats d’inserció (dones, joves, immigrants, etc.)
 • Gestió d’ofertes de feina: contacte amb les empreses, recull de requisits, pre-selecció de candidats, enviament de cv’s, seguiment post-oferta a les empreses (incorporacions).
 • Assessorar i orientar els demandants d’ocupació mitjançant la realització d’entrevistes ocupacionals, realització de seguiments individuals, actualització de dades curriculars dels usuaris, manteniment i gestió de l’aplicatiu XALOC, detecció de mancances, derivació a altres serveis (formació, serveis socials, empresa, etc.)
 • Fer seguiments telefònics als usuaris.
 • Dinamitzar la Borsa Jove (coordinació amb l’àrea de Joventut, l’àrea d’Empresa i l’educadora de Serveis Socials, organitzar sessions formatives i informatives, cercar ofertes de feina i fer seguiments individualitzats).
 • Realitzar tutories per a col·lectius específics (elaboració del material necessari, entrevistes quinzenals am els usuaris del programa, revisió dels resultats obtinguts, i coordinació amb Serveis Socials).
 • Participar en els processos de selecció de convocatòries públiques i ofertes de treball dels ajuntaments del Consorci del Lluçanès que ho sol·licitin.
 • Gestionar i participar en la selecció de plans d’Ocupació, convocatòries públiques i ofertes de treball del Consorci del Lluçanès.
 • Participació en diferents projectes de promoció de l’ocupació (Eix c2, Hub, Innovadors etc.) del SOC i del Fons Social Europeu.
 • Recerca de finançament per portar a terme els diferents projectes. Realització de tasques administratives i de gestió de diferents subvencions: planificació i redacció de projectes, memòries, justificacions, etc.
 • Donar suport als ajuntaments del Consorci del Lluçanès en la gestió dels plans d’Ocupació:
 • Mantenir el contacte amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Informar i assessorar de les convocatòries vigents en matèria de plans d’ocupació.
 • Assessorar en els tràmits administratius dels plans d’ocupació (projectes, ofertes de feina, memòries, justificacions, cartells, documentació, formació, etc.).
 • Realització del procés de selecció (entrevistes) dels treballadors dels plans d’Ocupació dels ajuntaments que ho sol·licitin.
 • Donar suport a la resta de tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica quan sigui necessari.
 • Participar en les reunions periòdiques amb els/les insertors/es dels diferents serveis d’ocupació d’Osona, de la xarxa Xaloc (Vic, Roda, Centelles, Torelló, etc.) aixi com de l’OPE Manlleu.
 • Mantenir contactes necessaris amb tercers en el desenvolupament de les tasques i projectes (Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, etc.)
 • Vetllar per la seguretat i salut del lloc de treball.

Requisits específics

Dedicació horària: 20 h

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

Dilluns i dimarts (8:30-14:30 i 15:30-18:30)

Dimecres, dijous i divendres (8:30-15:00)

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 3 mesos i 1 any d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: Àrea de Serveis Socials

Denominació del lloc: Tècnic/a d’Envelliment actiu

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim L | Dotació: 1

Funcions genèriques del lloc

Desenvolupar coordinadament amb els serveis socials del Consorci i els Serveis de Salut, actuacions de detecció i prevenció, d’intervenció terapèutica i de suport familiar dirigides a persones grans del Lluçanès amb inici de manca d’autonomia personal física, psíquica o social i/o amb dependència mig-lleu, mitjançant programes específics de caràcter preventiu i terapèutic.

Funcions principals

Actuacions de detecció de persones amb manca d’autonomia personal i prevenció de la dependència:

 • Convocar reunions de coordinació amb l’ABS per a realitzar conjuntament un seguiment dels usuaris i poder intercanviar informació sobre usuaris potencials.
 • Comunicar a la TS referent possibles canvis significatius de salut o d’assistència als tallers dels usuaris.
 • Trametre trimestralment a la TS la base de dades dels usuaris, amb les dades d’assistència i sanitàries actualitzades.
 • Trametre mensualment a la TS el llistat d’assistències dels usuaris als tallers.
 • Valoració sanitària dels nous usuaris al servei de Espai de Dia.

Actuacions d´intervenció terapèutica dirigides als usuaris de l´Espai de Dia i als seus familiars:

 • Planificació, execució i registre de les activitats realitzades en l’Espai de dia.
 • Contactar amb les famílies en cas d’absències prolongades no justificades o si es detecta algun canvi significatiu en l’usuari.
 • Oferir suport psicoeducatiu a les famílies.
 • Organitzar activitats conjuntes entre els diferents espais en funcionament per tal de dinamitzar-los, donar-los a conèixer i treballar amb les famílies.
 • Fer difusió dels diferents actes i activitats de caire festiu, cultural o esportiu, que es realitzen en la pròpia localitat o en d’altres pobles del Lluçanès.

Actuacions de gestió i coordinació:

 • Registre diari de les assistències dels usuaris (taxes) i enviar-les mensualment a l’administrativa del Consorci per poder fer el cobrament.
 • Gestió i supervisió de les taxes: Informar els possibles canvis a realitzar a l’administrativa; supervisar que hagi rebut les dades del contracte en cas de nous usuaris per tal de que pugui realitzar els cobraments.
 • Coordinació amb els voluntaris per tal que realitzin el transport d’usuaris.
 • Vetllar perquè els locals estiguin en condicions i tinguin tots els equipaments i materials necessaris per poder realitzar els tallers. Comunicar a les TS la possible manca de material i incidències en les instal·lacions.
 • Realitzar conjuntament amb les TS la memòria anual del servei.

Dedicació: Parcial

Tipologia horària: Jornada partida

Horaris:

2 matins i 1 tarda (variable, segons XEDs obertes)

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: EMAL

Denominació del lloc: Professor EMAL

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim: L | Dotació: 5

Dedicació: parcial

Tipologia horària: Jornada partida

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: EMAL

Denominació del lloc: Professor EMAL

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim: L | Dotació: 1

Dedicació: Completa

Tipologia horària: Jornada partida

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència dins del seu àmbit

Àrea departament: EMAL

Denominació del lloc: Professor EMAL

Tipologia: Lloc base

Categoria professional: A2

Règim: L | Dotació: 1

Dedicació: Completa

Tipologia horària: Jornada partida

Formació específica: Estudis superiors

Requeriments específics:

Programes formatius de 20 a 100 hores

Entre 1 i 3 anys d’experiència dins del seu àmbit

Comparticions