El Consorci del Lluçanès agrupa els municipis d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars, Santa Maria de Merlès i Sobremunt. La població actual del Lluçanès és de 7812 habitants i s’observa una lleugera tendència a la davallada.

El Consorci del Lluçanès, des de finals de 2015, treballa en un nou enfocament per obtenir més eficàcia al seu treball mancomunat: suport als ajuntaments, desenvolupament territorial i serveis a la població.

En aquest sentit s’ha organitzat el Consorci en 10 grans projectes. Cada projecte té un o diversos responsables polítics dels diferents ajuntaments del Lluçanès. I cada projecte té un horitzó compartit amb un full de ruta comú.

Atenció a les persones

Programes socials adreçats a les persones grans o necessitades, més enllà dels serveis socials bàsics: envelliment actiu, urgència social, banc d’aliments, prevenció drogodependències, estudi assistit.

Serveis

 • Programa Envelliment Actiu del Lluçanès: accions dirigides d’activitat física, memòria i formatives per majors de 60 anys dels municipis del Lluçanès. Programa itinerant que visita diferents municipis. Integra les activitats amb els Casals de Gent gran del Lluçanès i les rutes saludables.
 • Urgència Social: centralització i pagament de totes les ajudes d’urgència social de la població del Lluçanès des del Consorci.
 • Banc d’aliments: centralització de totes les donacions de banc dels aliments de la població del Lluçanès i pagament. Lloguer del local cedit a Càritas.
 • No et liïs: programa de prevenció de drogodependències adreçats a infants i joevs del Lluçanès.

Centre de serveis

Espai de gestió tècnica i mancomunada de béns, serveis i recursos tècnics i materials pel conjunt dels ajuntaments i municipis del Lluçanès.

Serveis

Àmbits d’actuació i serveis:

Suport administratiu: servei de suport administratiu als ajuntaments del Lluçanès per moments puntuals de feina, substitucions, períodes de vacances…

Arquitecte compartit: servei mancomunat d’arquitecte pels municipis del Lluçanès.

Material inventariable: base de dades comuna de material dels ajuntaments i sistema de reserva i compartiment entre els ajuntaments.

Combustible (pèl·let): negociació conjunta de la compra de pèl·let.

Servei d’ambulàncies: negociació conjunta pel servei d’ambulàncies als municipis del Lluçanès.

S’està treballant en:

 • Servidor en el núvol: sistema de servidor en el núvol i servei de còpies de seguretat informàtica pels ajuntaments del Lluçanès.
 • Assegurances: negociació de la compra conjunta de serveis d’assegurances.
 • Gestor expedient electrònic: negociació de la compra conjunta del servei de gestió d’expedients electrònics.

Comunicació i TIC

Projecte per a millorar els sistemes de comunicació dels projectes del Consorci del Lluçanès, els ajuntaments de forma interna i externa.

Serveis

 • Protocol de comunicació: creació d’un protocol de comunicació entre el Consorci i els ajuntaments del Lluçanès (posar pdf)
 • Servidor Online: Implantació d’un sistema de còpies de seguretat i treball en el núvol.
 • Pàgines web: Manteniment i millora de les pàgines web del Consorci del Lluçanès. Renovació de la principal. www.llucanes.cat
 • Xarxes socials i canals: Manteniment i millora dels canals de comunicació i xarxes socials ( posar enllaç FB, twitter, Instagram i telegram )
 • Edició de material: Edició de material corporatiu.
 • Butlletí digital: Butlletí quinzenal d’informació del Consorci i activitats del Lluçanès.

 

Cultura, Esports i Joventut

Cultura:Col·laboració en l’organització d’activitats i esdeveniments. Suport a entitats i col·lectius.

Esports: Dinamització i suport de les activitats i programes esportius del conjunt del Lluçanès. Organització de programes propis, formació i planificació.

Joventut: Elaboració del Pla Mancomunat de Joventut i programes transversal de dinamització, emancipació i cohesió juvenil.

Serveis

Cultura:

 • Suport a col·lectius i esdeveniments comarcals.
 • Comunicació de les activitats culturals del Lluçanès.
 • Suport a ajuntaments en l’organització i gestió d’activitats culturals.
 • Promoció dels elements patrimonials.
 • Col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques del Lluçanès.

Esports:

 • Suport ajuntaments: organització i gestió d’activitats esportives. Tramitació d’ajuts i justificacions econòmiques.
 • Esdeveniments esportius: assessorament, dinamització i organització d’esdeveniments esportius.
 • Equipaments i material: suport en la gestió, manteniment i planificació d’equipaments i material esportiu.
 • Formació: Accions formatives i capacitació.

Joventut:

 • Pla Mancomunat de joventut.
 • Punt d’Informació juvenil, Punt Inquiet.
 • Suport a col·lectius i entitats.

Desenvolupament Rural

Servei de desenvolupament rural. Assessorament i suport al sector primari, gestió forestal, promoció i dinamització de productes agroalimentaris locals.

Serveis

 • Servei de Desenvolupament rural: Assessorament a pagesos i propietaris. Suport al sector agrari en temàtiques diverses
 • Formació: Organització d’activitats formatives i jornades per la capacitació del sector primari del Lluçanès.
 • Productes agroalimentaris: Suport a productors i elaboradors de productes agroalimentaris.
 • Accions de difusió: Manteniment de la pàgina www.producteslocals.llucanes.cat. Sistema d’avisos SMS agrari.
 • Suport ajuntaments: Cartografia i senyalització. Assessorament en la implantació de projectes. Suport en l’organització de fires, jornades i esdeveniments.

Empresa

Servei de suport al teixit empresarial per millorar la competitivitat de les empreses del Lluçanès. Dirigit a persones emprenedores i empresàries.

Serveis

 • Formació per empreses i emprenedors: identificació, disseny i implementació d’accions per a la millora empresarial.
 • Suport a les empreses: serveis de consolidació i millora contínua.
 • Suport als emprenedors: serveis d’informació, assessorament, suport a la creació i posada en marxa de noves empreses.
 • Suport a l’emprenedoria juvenil i gestió de pràctiques en empreses.
 • Accions específiques pels comerços: informació, sensibilització i capacitació per a la millora de la competitivitat dels establiments.
 • Informació, orientació i assistència tècnica en subvencions i ajuts.

Eduació i formació

Organització d’accions formatives pròpies en els àmbits d’educació permanent, contínua i ocupacional. Col·laboració per la implantació de programes amb els agents educatius del Lluçanès ( Escoles Bressol, Primària, Secundària, Biblioteques, AMPA’s, Escola de música) i per la població del Lluçanès. Planificació educativa.

Serveis

 • Formació d’adults: organització d’activitats formatives per adults en el conjunt de municipis del Lluçanès. Cursos de català, informàtica, alfabetització, idiomes… (Consultar programa formatiu (link a pdf )
 • Formació professionalitzadora: Suport en l’organització d’accions de formació contínua i ocupacional per col·lectius i empreses del Lluçanès.
 • Pla Territorial Educatiu: planificació educativa a través del projecte educatiu Lluçanès Territori Educador.
 • Suport agents educatius: col·laboració amb Escoles Bressol, Primària, Secundària, Biblioteques, Escola de música, Centre de recursos pedagògics.
 • Difusió: Manteniment de la web www.formacio.llucanes.cat en la qual es poden consultar tots els cursos del Lluçanès. Butlletí bimensual.
 • Suport ajuntaments: suport als ajuntaments per la implantació i gestió d’accions formatives.
 • Orientació acadèmica i formativa: Servei d’orientació i assessorament sobre el món educatiu i de la formació.

Ocupació

Servei públic d’orientació laboral dels municipis del Lluçanès en l’àmbit de recerca de feina, gestió i intermediació de la borsa de treball del Lluçanès a través del Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona.

Serveis

 • Servei d’atenció a les persones en recerca de feina
 • Servei a les empreses en gestió / intermediació i difusió d’ofertes de feina
 • Servei de suport als ajuntaments en àmbit d’ocupació
 • Col·laboració en projectes d’ocupació intercomarcals

Residus

Projecte per a mancomunar diferents aspectes en la gestió de residus al Lluçanès.

Serveis

 • Deixalleria: Estudi per la implantació d’una deixalleria comarcal del Lluçanès i sistema de recollida de voluminosos.
 • Gestió de residus: Estudi per la implantació d’un sistema propi de recollida de residus municipal pel conjunt de municipis del Lluçanès.
 • Recollida de plàstics d’ús agrícola: Implantació d’un sistema de recollida de plàstics d’ús agrícola.

Turisme

Promoció, dinamització i estructuració de serveis i activitats turístiques al Lluçanès.

Serveis

 • Assessorament i dinamització del sector turístic: acompanyament de projectes empresarials i realització d’accions formatives.
 • Accions de promoció: Assistència a fires i esdeveniments. Edició de material promocional. Col·laboració amb Osona Turisme. Atenció consultes. Accions de senyalització. Promoció senderisme i BTT.
 • Accions de difusió : Manteniment web www.turisme.llucanes.cat. Difusió a través de les xarxes socials de totes les activitats del Lluçanès.
 • Suport ajuntaments: Comunicació i difusió, atenció consultes. Suport elaboració de projectes.
Comparticions