El Consorci del Lluçanès realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant internet el seu perfil contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.

LICITACIONS EN CURS

Licitació Data de publicació Data de
finalització d’ofertes
Documents
Subministrament equipament de l’obrador comunitari per a productes làctics 19/10/2020 03/11/2020 Anunci

Plec de clàusules 

ADJUDICACIONS

Licitació Data de publicació Data de
finalització d’ofertes
Documents

FORMALITZACIONS

Licitació Data de publicació Data de
finalització d’ofertes
Documents
Shares