El Consorci del Lluçanès realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant internet el seu perfil contractant.

A través de l’ACCÉS DIRECTE al perfil del contractant, podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública realitzada pel Consorci del Lluçanès.

Comparticions