.

Què és el Codi Segur de Verificació?

El Codi Segur de Verificació de documents o CSV consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen d’una manera única qualsevol dels documents electrònics generats i emesos per l’Ajuntament.

Aquest codi es troba imprès en cada una de les pàgines del document i permet verificar l’autenticitat del document i la validesa de les signatures electròniques.

Per seguretat, és important no facilitar el codi CSV a terceres persones per evitar que puguin accedir al contingut del document.

On puc localitzar el Codi Segur de Verificació d’un document?

Trobareu el codi de verificació segur (CSV) a casella Altres dades de la capçalera el document emès per l’ajuntament.

Com puc validar el document?

  1. Localitzeu el codi CSV del document.
  2. Introduïu el codi CSV a la casella Codi de verificació del formulari.
  3. Llegiu la qüestió plantejada a la casella Respongui a la següent preguntaper poder comprovar el seu codi.
  4. Escriviu la solució a la casella
  5. Premeu el botó Comproveu codi.
Comparticions