Els segles XVII, XVIII i XIX formen part d’una època de gran activitat al Lluçanès.

Va ser una època de revoltes, guerres, bandolerisme, persecucions de bruixes, però també de creixement demogràfic, ampliació de pobles i naixement de nuclis urbans, sota un tragí d’activitat transhumant que donava peu a diferents oficis: pastors, tonedors, filadors, teixidors, paraires i traginers. Aquest fet, juntament amb la creació de tallers de manufactura tèxtil de la llana, constituïen una important activitat econòmica en el marc de l’administració de la sotsvegueria del Lluçanès, reconeguda el 1611.

Va ser l’època de remodelació, ampliació i construcció de grans esglésies d’estil barroc-neoclàssic, per donar cabuda als feligresos. Robustes i imponents, de façanes decorades amb timpans, motllures, falses pilastres amb capitells amb volutes i fulles, guardapols i ornaments neoclàssics, s’aixequen mirant al cel; testimonis d’una època de bonança econòmica i gran expansió demogràfica a la comarca.

L’últim dissabte de cada mes s’organitzarà una activitat cultural a cada element patrimonial.

Podeu descarregar el Calendari del Lluçanès 2021

Comparticions