S’han publicat les bases reguladores del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, per la creació d’una borsa de treball de tècnic de Desenvolupament Rural pel Consorci del Lluçanès. Aquesta borsa de treball regirà fins a la propera convocatòria.

Podeu consultar les Bases de la convocatòria

Més informació de la documentació a presentar al Portal de Transparència – Oferta pública

Comparticions