El paisatge del Lluçanès està marcat sobretot per l’activitat agrícola i ramadera. Aquesta tradició agrària queda ben palesa en diverses manifestacions de la comarca. Així, el Lluçanès esdevé un territori rural en mosaic, amb zones àmplies de conreu, extensions considerables de boscos i espais naturals rellevants, habitatges disseminats, nuclis petits i compactes, avingudes arbrades i pastures.

La superfície forestal de Catalunya ha augmentat en els últims temps, principalment per l’abandonament de terrenys d’ús agrari i l’evolució de la societat rural. Aquest fet ha provocat una manca de gestió de les masses forestals portant-les cap a una situació molt negativa davant els incendis forestals, amb una acumulació important de combustible i unes continuïtats horitzontals i verticals molt marcades; unes condicions que actualment es sumen a la situació de sequera extrema que viu el territori.

L’any 2008 es va crear l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès per a la gestió ordenada dels boscos, la millora del paisatge i la prevenció dels incendis forestals. Des de l’any 2010, amb el finançament de Diputació de Barcelona, l’Associació ha centrat esforços en l’execució de treballs de millora forestal i prevenció d’incendis, que inclouen actuacions com aclarides de millora de pinedes, rouredes i alzinars, estassades de sotabosc, i arranjament de camins forestals. A partir d’aquestes actuacions, va sorgir la necessitat de complementar-les i mantenir-les amb el foment de la pastura del sotabosc. D’aquesta manera s’incrementen els efectes beneficiosos davant la prevenció d’incendis de les actuacions realitzades, acollint ramats que pasturin el sotabosc i que en controlin la rebrotada.

En aquest context, l’any 2013 va néixer el Projecte Boscos de Pastura, iniciat de forma conjunta des del Consorci del Lluçanès i l’Associació de Propietaris Forestals amb el suport de Diputació de Barcelona per tal de combinar l’activitat ramadera extensiva i la gestió forestal. L’objectiu és promoure la gestió forestal en aquelles finques en les quals hi hagi un elevat risc d’incendis forestals i garantir el manteniment d’aquests treballs per part de l’accés a la silvopastura de ramats. L’aprofitament de les pastures per part del bestiar en zones forestals afavoreix el control del sotabosc i la biodiversitat. Un aprofitament silvopastoral sostenible pot ser beneficiós tant per als ramaders, com per als propietaris forestals, i pot afavorir una gestió conjunta del territori. 

Actualment hi ha  25 acords de pastura signats a quatre bandes: propietari, ramader, Associació de Propietaris Forestals i Consorci del Lluçanès; on cada agent signant es compromet a col·laborar de forma efectiva en la consecució de l’acord de custòdia signat. Avui en dia hi ha un total de 16 ramaders implicats i unes 1.990 ha de superficie arbrada en silvopastura.