Programa mixt de treball i formació que es dirigeix, d’una manera preferent, a les persones aturades que, amb una edat igual o superior a 30 anys, hagin esgotat o

no tinguin dret a cap prestació i/o subsidi per desocupació, i planteja una distribució econòmica dels recursos que garanteixin un equilibri territorial per tal d’assegurar que hagi una oferta d’aquesta nova política activa d’ocupació adient a tot el territori i adequada a les seves necessitats.

A través de contractació temporal (plans d’ocupació d’entre 6 i 12 mesos), el Programa Treball i Formació introdueix elements diferenciadors als programes fins ara existents, atesa l’obligatorietat que les formacions estiguin incloses en el catàleg d’accions formatives professionalitzadores certificables i, per tant, permetin integrar-se en un possible itinerari ocupacional de la persona aturada; una major adaptació al perfil professional de les participants amb la possibilitat que l’entitat local pugui fixar les accions formatives a desenvolupar una vegada seleccionades les participants; i, finalment, facilita la impartició d’aquestes accions formatives obrint la possibilitat que es desenvolupin tant prèviament a la contractació laboral com al llarg de la mateixa.