El paisatge del Lluçanès està marcat sobretot per l’activitat agrícola i ramadera. Aquesta tradició agrària queda ben palesa en diverses manifestacions de la comarca. Així, el Lluçanès esdevé un territori rural en mosaic, amb zones àmplies de conreu, extensions considerables de boscos i espais naturals rellevants, habitatges disseminats, nuclis petits i compactes, avingudes arbrades i pastures. 

La superfície forestal de Catalunya ha augmentat en els últims temps, principalment per l’abandonament de terrenys d’ús agrari i l’evolució de la societat rural. Aquest fet ha provocat una manca de gestió de les masses forestals portant-les cap a una situació molt negativa davant els incendis forestals, amb una acumulació important de combustible i unes continuïtats horitzontals i verticals molt marcades; unes condicions que actualment es sumen a la situació de sequera extrema que viu el territori. 

L’any 2008 es va crear l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès per a la gestió ordenada dels boscos, la millora del paisatge i la prevenció dels incendis forestals. Des de l’any 2010, amb el finançament de Diputació de Barcelona, l’Associació ha centrat esforços en l’execució de treballs de millora forestal i prevenció d’incendis, que inclouen actuacions com aclarides de millora de pinedes, rouredes i alzinars, estassades de sotabosc, i arranjament de camins forestals. A partir d’aquestes actuacions, va sorgir la necessitat de complementar-les i mantenir-les amb el foment de la pastura del sotabosc. D’aquesta manera s’incrementen els efectes beneficiosos davant la prevenció d’incendis de les actuacions realitzades, acollint ramats que pasturin el sotabosc i que en controlin la rebrotada.

En aquest context, l’any 2013 va néixer el Projecte Boscos de Pastura, iniciat de forma conjunta des del Consorci del Lluçanès i l’Associació de Propietaris Forestals amb el suport de Diputació de Barcelona per tal de combinar l’activitat ramadera extensiva i la gestió forestal. L’objectiu és promoure la gestió forestal en aquelles finques en les quals hi hagi un elevat risc d’incendis forestals i garantir el manteniment d’aquests treballs per part de l’accés a la silvopastura de ramats. L’aprofitament de les pastures per part del bestiar en zones forestals afavoreix el control del sotabosc i la biodiversitat. Un aprofitament silvopastoral sostenible pot ser beneficiós tant per als ramaders, com per als propietaris forestals, i pot afavorir una gestió conjunta del territori. 

Actualment hi ha  25 acords de pastura signats a quatre bandes: propietari, ramader, Associació de Propietaris Forestals i Consorci del Lluçanès; on cada agent signant es compromet a col·laborar de forma efectiva en la consecució de l’acord de custòdia signat. Avui en dia hi ha un total de 16 ramaders implicats i unes 1.990 ha de superficie arbrada en silvopastura. 

Aquest proper 17 d’abril tindrà lloc al Consorci del Lluçanès la Xerrada de Presentació del Projecte Ramats de foc, un altre exemple en el qual es posa en comú tots els agents públic i privats interessats en la continuïtat de la pastura, fent convergir les seves necessitats, articulant una cadena de producció i consum d’aliments procedents dels ramats participants que aporten com a valor afegit la prevenció d’incendis en àrees forestals estratègiques.

Comparticions