Des de l’Àrea de Desenvolupament Rural i l’Àrea d’Empresa, el Consorci del Lluçanès ofereix assessorament a les empreses del sector agroalimentari interessades en acollir-se a aquestes nou línies d’ajuts per potenciar un sistema alimentari sostenible, saludable i de qualitat basat en la bioeconomia circular i que faci front a l’emergència climàtica.

El primer bloc d’aquests línies està destinat a fomentar la producció primària i la seva transformació, calculant la petjada ambiental del producte de les explotacions agràries, la creació i millora d’obradors i petits escorxadors compartits.

El segon bloc vol impulsar l’emprenedoria en el sector fomentant el relleu generacional, els projectes que estiguin liderats per dones i els projectes transformadors i d’arrelament territorial del sector.

El tercer bloc té per objectiu disminuir les pèrdues i el malbaratament alimentari, i incrementar la seguretat alimentària i la qualitat amb el foment de la normativa d’higiene en petits elaboradors.

Finalment, l’última línia és l’ajut Innotrack, destinat a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

Les 9 línies dels ajuts impulsats per la Generalitat s’emmarquen en el pla Estratègia Alimentària de Catalunya, i són les següents:

  1. Línia d’ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte. Beneficiaris: titulars d’explotacions agràries (agrícoles i ramaderes) que en el moment de presentar la sol·licitud hagin presentat la DUN i/o l’actualització del cens (segons escaigui) de l’anualitat corresponent i utilitzin un quadern d’explotació digital amb tots els camps que intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat complets.
  2. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits. Beneficiaris: entitats públiques, entitats sense ànim de lucre o vinculades a l’ESS (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) o empreses agroalimentàries (aliances de mínim tres persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a persona jurídica).
  3. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça. Beneficiaris: titulars o explotadors de petits escorxadors o titulars d’establiments de manipulació de caça (persones físiques i jurídiques).
  4. Línia d’ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari. Beneficiaris: persones físiques, cooperatives agràries, persona jurídica, micro o petita empresa, entitats, fundacions i associacions amb projectes transformadors agroalimentaris que augmentin l’autoestima alimentària del territori.
  5. Línia d’ajuts per al suport en el compliment de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors. Beneficiaris: entitats associatives que representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària.
  6. Línia d’ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. Beneficiaris: PIMES del sector agroalimentari.
  7. Línia d’ajuts per al foment del relleu generacional de negocis d’artesania alimentària. Beneficiaris: persona física o jurídica que agafa l’activitat artesanal.
  8. Línia d’ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments. Beneficiaris: dones que liderin projectes duts a terme en entorns rurals o marítims.
  9. Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa. Beneficiaris: productors agraris, empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, cooperatives agràries i les seves associacions o federacions i artesans alimentaris i els seus gremis, entre d’altres.

 

Termini per presentar les sol·licituds: del 30/12/22 al 27/2/23

Bases dels ajuts, aquí

Més informació i sol·licitud, aquí

Més informació, en PDF, aquí

 

Comparticions