22/10 Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

NOU RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.
Subvenció  per a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, amb una dotació inicial de 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Resolució: https://portaldogc. gencat.cat/utilsEADOP/PDF/ 8252/1818034.pdf
Preguntes freqüents: http://ccam.gencat. cat/ca/detalls/noticia/ 20201022_faqs_subvencions_ restauracio_bellesa

NOU Avalis-ICF Restauració i Comerç. Sol·licita micropréstecs de 15.000€ per donar suport a les pimes i autónoms afectats per les mesures de tancament temporal decretades per la Generalitat de Catalunya el 15 d’octubre d’enguany:
Préstecs de 15.000 euros a través d’Avalis de Catalunya i l’ICF. L’objectiu és impulsar la reactivació dels negocis del sector de la restauració i el comerç. Aquests préstecs es poden sol·licitar digitalment a partir del 21 d’octubre a través del web d’Avalis de Catalunya.
Enllaç: https://www.avalis.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=506

NOU Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. Decret llei per alleugerir la càrrega dels lloguers dels establiments comercials.
.

COM AFECTEN LES MESURES ADOPTADES PEL COVID-19 A LES EMPRESES

PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD (28/04/2020)

MESURES PER A EMPRESES EN RELACIÓ AL COVID-19

ES POT DEIXAR DE PAGAR ELS IMPOSTOS?

EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

APROVADA LA REDUCCIÓ DEL 50% DEL CÀNON DE L’AIGUA

FINANÇAMENT

MESURES ADOPTADES PER SOREA 

AJORNAMENT EN EL PAGAMENT D’IMPOSTOS PER A PIMES I RÈGIM D’AUTÒNOMS

SUBVENCIONS A MICRO I PETITES EMPRESES INDUSTRIALS

MESURES PER A EMPRESES EN RELACIÓ AL COVID-19

PROTOCOL D’ACTUACIÓ LABORAL DE PROTECCIÓ DAVANT DEL COVID-19

Conjuntament amb Cambra de Comerç, CEO i UVIC, s’ha elaborat una proposta de protocol per ajudar a les empreses i organitzacions a elaborar el seu Pla de Contingència per al retorn a l’activitat de diversos sectors a partir del dia 14/04/2020, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 10/2020, tenint en compte que les grans empreses sí tenen personal tècnic de prevenció o de seguretat i salut, però de vegades no és així en les petites i mitjanes empreses. Més informació al següent enllaç.

En el mateix sentit, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya estableix les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2. Podeu consultar les preguntes més freqüents aquí. 

RD-LLEI 8/2020 ESTABLEIX LES MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ, (ERTO), CONSIDERATS DE FORÇA MAJOR.

El RD-Llei 8/2020 estableix les mesures excepcionals en relació amb els procediments d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, (ERTO), considerats de força major. El procediment s’inicia mitjançant la sol·licitud telemàtica de l’empresa a l’Autoritat Laboral, la que s’ha d’acompanyar dels mitjans de prova que s’estimin necessaris per demostrar l’existència d’aquesta força major. Els seus efectes podran ser retroactius a la data d’inici de la causa.

Qüestions a tenir en compte en matèria de cotització en suspensions per força major: La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial, així com dels imports corresponents als conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat en aquesta empresa si, a 29 de febrer de 2020, tenia menys de 50 persones treballadores en plantilla, es a dir el 100%. Si l’empresa té 50 persones treballadores o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

Quin import cobraran les persones treballadores en ERTO? rebran durant els sis primers mesos el 70% de la base reguladora dels últims 180 dies cotitzats, mantenint-se la consideració d’aquest període com a efectivament cotitzat a tots els efectes, i es reconeixerà el dret a la prestació per desocupació a les persones afectades, malgrat no acreditin el període mínim de cotització

És important saber que no sempre es cobrarà el màxim de la base reguladora, ja que hem de tindre en compte els topes màxim i mínims. El màxim que pot cobrar una persona que no té fills són 1.098,09 euros, si té un fill 1.254,96 euros i si té dos o més fills 1.411,83 euros.

Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que preveu aquest RD-Llei estan subjectes a el compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

La durada dels ERTOs per força major és la mateixa que la de l’estat d’alarma i de les seves possibles pròrrogues, amb independència de les dades, períodes o durada que les empreses hagin indicat a les seves sol·licituds a l’Autoritat Laboral o de les que puguin assenyalar quan gestionin amb l’entitat gestora les sol·licituds col·lectives de la prestació de desocupació. Recordem que, a data d’avui, la durada de l’estat d’alarma previst al Decret 463/2020, de 14 de març, ha estat prorrogada fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020.

ES POT DEIXAR DE PAGAR ELS IMPOSTOS?

Tot i que el RD 463/2020 d’estat d’alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s’aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020, només s’amplien els terminis de pagament fruit d’acords d’ajornament anteriors i de providències de constrenyiment. Pel que fa a les autoliquidacions properes, com per exemple la del proper 20 d’abril per l’IVA del primer trimestre del 2020, es recomana que les empreses sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació. Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l’IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos, sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una pime o professional autònom amb facturació no superior a 6.010.121,04 €.

EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

El permís retribuït recuperable per a persones treballadores que no prestin serveis essencials amb l’objectiu de reduir la mobilitat de la població. L’aplicació del permís, que es limita temporalment entre els dies 30 de març i 9 d’abril, comporta que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que haurien percebut si haguessin estat prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent-hi el salari base i els complements salarials. La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre de 2020.

APROVADA LA REDUCCIÓ DEL 50% DEL CÀNON DE L’AIGUA

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut, davant la pandèmia de COVID19 que no només suposa una emergència sanitària a nivell global, sinó que també té un impacte directe sobre l’economia i el conjunt de la societat. http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/

És per això que, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s’aplicaran les mesures següents de manera automàtica a la factura de l’aigua:

 • Per als col·lectius que s’acullen al cànon social s’ampliarà aquesta bonificació a tots els trams del cànon en la factura.
 • Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics.
 • Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques.
 • Reducció del 50% als usuaris ramaders.

FINANÇAMENT

En l’àmbit del finançament en relació als efectes del Covid-19, degut a les necessitats particularitats de cada empresa i sector, us recomanem consultar la informació publicada en les web de l’Institut Català de Finances (ICF) i de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en cas de dubte sempre ens podeu consultar: empresa@consorci.llucanes.cat.

MESURES ADOPTADES PER SOREA

Per aquells municipis del Lluçanès en els que el servei d’abastiment d’aigua és proveït per l’empresa “SOREA” consulteu les ajudes per a Pimes i persones autònomes, que pot suposar la congelació del pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma. Més informació:  https://www.sorea.cat/ca/web/sorea/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

AJORNAMENT EN EL PAGAMENT D’IMPOSTOS PER A PIMES I RÈGIM D’AUTÒNOMS

S’ha aprovat una pròrroga del pagament d’impostos per a pimes i autònoms. Aquesta mesura suposa l’ajornament del pagament trimestral d’impostos de forma que les empreses que facturen menys de 600.000 euros tindran un mes per presentar les seves declaracions, amb una pròrroga en l’abonament trimestral de l’IVA fins al 20 de maig. A més, les empreses tindran més marge per pagar l’IRPF i l’impost de societats.

D’altra banda, el Govern espanyol està treballant per facilitar a les persones autònomes la declaració per estimació directa i permetre’ls renunciar al sistema de mòduls temporalment, mesures que es tractaran en les pròximes reunions del Consell de Ministres.

MESURES TRIBUTÀRIES COVID-19

Consulta totes les mesures tributàries actualitzades al següent enllaç. 

ALTRES TRÀMITS TRIBUTARIS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Llista resum de l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris: http://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/Llista-resum-afectacio-alarma.pdf 

 

SUBVENCIONS PER A MICRO I PETITES EMPRESES INDUSTRIALS

Destinada a contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen, com a conseqüència de la caiguda de l’activitat

 • Què es subvenciona?

1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

 • A qui està adreçat?

A micro i petites empreses industrials i també a autònoms* amb assalariats, dels següents sectors d’activitat:

10 Indústries de productes alimentaris
11 Fabricació de begudes
12 Indústries del tabac
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinació del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d’altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips
35 Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
36 Captació, potabilització i distribució d’aigua
37 Recollida i tractament d’aigües residuals
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

(no sabeu el vostre CCAE? El podeu buscar aquí)

*Els autònoms sempre i quan siguin dels sectors d’activitat indicats anteriorment i disposin de treballadors assalariats amb contracte indefinit a mantenir fins el 31 de desembre. NO poden demanar l’ajut els autònoms sense treballadors assalariats amb contracte indefinit.

 • Quines condicions cal complir?

– Tenir menys de 49 treballadors
– Acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període 1 de març a 30 d’abril del 2020, en relació al mateix període de l’any 2019
– Comprometre’s al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

 • Que passa si no puc complir el compromís de manteniment de l’ocupació?

Es considera complert l’objecte de la subvenció si es manté com a mínim el 80% dels llocs de treball, aplicant-se la reducció proporcional de l’ajut. Per sota d’aquest percentatge l’ajut es revocarà.

 • Es pot demanar més d’un ajut per empresa?

No, només es pot demanar un únic ajut d’aquest tipus per empresa, però és compatible amb altres línies d’ajuts.

 • Fins quan es pot demanar l’ajut?

20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

 • Com es tramita l’ajut?

A través de Canal Empresa, fent el tràmit de Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament pel COVID-19.

Descarregar el formulari de la sol·licitud i guardar-lo a l’ordinador
Aneu a Sol·licitar> Per internet. Descarregar el formulari > Ves-hi

Tingueu en compte que aquest tràmit és electrònic i requereix de certificat digital. També es pot presentar utilitzant idCAT mòbil. En cas de no tenir idCAT mòbil el podeu demanar aquí: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2
Emplenar el formulari

Heu d’incloure tota la informació obligatòria, com el nombre de treballadors, la facturació, la reducció de la facturació en el període indicat.
També s’ha d’escriure al formulari la memòria de l’empresa i activitat, així com l’afectació de la pandèmia Covid. (Els camps permeten fins a 4.000 caràcters i es recomana que es descriguin detalladament).

Només en el cas que pel criteri territorial de valoració de la concurrència competitiva es demani l’afectació d’un proveïdor de l’empresa ubicat en la zona de confinament de la conca d’Òdena, caldrà adjuntar un certificat emès pel proveïdor esmentat.
La Direcció General d’Indústria i la Intervenció Delegada comprovaran la veracitat de les dades i de les declaracions responsables formulades.
Un cop ple el formulari, validar-lo i guardar-lo de nou a l’ordinador.
Quan ja heu omplert totes les dades del formulari cal VALIDAR.

Si tot és correcte i heu omplert tots els camps obligatoris ja el podreu desar al vostre ordinador.
Tornar a la fitxa de tràmit i adjuntar el vostre formulari
Adjuntar el formulari en el pas 3 que s’indica a la pantalla de tramitació.
En el moment d’enviar-lo, us demanarà que us acrediteu amb la signatura digital o que utilitzeu l’IDcat mòbil.
Pot ser que un cop acreditat amb el certificat digital hagi desaparegut el formulari. L’haureu de tornar a carregar i enviar-lo.
Si ho heu fet correctament apareixerà una pantalla amb el codi de la sol·licitud i posteriorment rebreu un correu electrònic amb la mateixa informació.
Per poder presentar la sol·licitud és recomanable tenir un sistema operatiu Windows, ja que hi ha incompatibilitat amb els sistemes operatius Apple i Linux.

 • Qui instrueix l’expedient de subvenció?

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Direcció General d’Indústria.

Quina dotació té aquesta línia de subvenció?

La línia es dotarà amb 10.850.000 euros. La convocatòria surt amb 1.152.000€, però ja s’està fent l’ampliació pressupostària.

 • Quin és el termini per resoldre?

6 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Quan es pagaran?

En el moment de la concessió i resolució d’atorgament.

Criteris aplicats per concedir les subvencions

Qui primer presenta, és el que primer rep l’ajut?

No, en cap cas. Aquesta és una línia amb concurrència competitiva, que vol dir que es valoraran les peticions en funció de cinc criteris. Per cada criteri s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible.

 • Quins són els criteris per concedir les subvencions?

Són cinc: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació 2019, l’ocupació 2019, i l’afectació sectorial.

1 Criteri territorial

Es tindrà en consideració la singularitat viscuda a la Conca d’Òdena, que des del 13 de març, fins el dilluns 6 d’abril, va patir major restriccions que la resta del país en la circulació de mercaderies i persones treballadores. Per tant, s’assignarà major puntuació a les micro i petites empreses ubicades en els 4 municipis de la zona de confinament de la Conca d’Òdena (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, i Òdena), seguidament als municipis adjacents a la zona del confinament (La Pobla i la Torre de Claramunt, Jorba, Castellolí i Sant Martí de Tous), i finalment a la resta d’empreses de qualsevol territori que hagin tingut una afectació com a conseqüència del funcionament anormal d’un proveïdor dels 4 municipis de la zona de confinament.

2 Criteri d’aplicació d’un ERTO

Es valorarà millor les empreses que donada les circumstàncies no han presentat cap mesura de regulació d’ocupació ERTO (i òbviament no eren essencials o de la cadena de valor amb la qual cosa estaven obligades a treballar d’acord amb el RD 463 de declaració de l’estat d’alarma art 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, i annex 1 del RD llei 10/2020 per al qual es regula un permís retribuït a les persones treballadores)
Seguidament es valoraran les empreses que, havent aplicat un ERTO, ho han fet per causes ETOP (i per tant no han tingut el suport del Govern de l’Estat amb l’exoneració de quotes patronals a la TGSS)
i finalment els que havent presentat un ERTO, ho han fet per causa de força major.

3 i 4 Criteris de facturació de l’empresa i de treballadors de l’empresa

Com és un ajut que afecta a micro i petites empreses, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors per a valorar especialment la singularitat d’aquesta tipologia d’empresa, sota el principi de quant menys facturació i menys treballadors, més puntuació a la sol·licitud.

5 Criteri d’afectació sectorial

La crisi sanitària no ha afectat per igual a tots els sectors d’activitat econòmica industrial (hi havia activitats essencials, o de la cadena de valor, o altres reconegudes en l’àmbit dels diferents desplegaments normatius que ha fet l’estat), i per aquest motiu s’estableix un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector CCAE d’activitat, però no en nombre absolut, sinó per l’afectació relativa d’aquests treballadors en relació al nombre d’afiliats que tenen al règim general de la TGSS.

 • Quan s’haurà de justificar?

S’indicarà a la resolució d’atorgament, però en qualsevol cas, serà abans del 31 de març de 2021. El beneficiari haurà de presentar un compte justificatiu que inclogui una còpia dels contractes de caràcter indefinit junt amb els documents Rebut de Liquidació de Cotitzacions RLC (antic TC1) i Relació Nominal de Treballadors (antic TC2) d’aquest període, o qualsevol altra documentació que acrediti el manteniment dels llocs de treball indefinits durant el període esmentat. Aquesta documentació es podrà substituir per un informe d’auditoria que acrediti el manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit durant el període 1 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020″.

 

Per altres qüestions posat en contacte amb l’àrea de promoció econòmica, servei d’empresa i emprenedora del Consorci del Lluçanès: empresa@consorci.llucanes.cat

Comparticions