L’objectiu d’aquests ajuts és el foment de la creació i el relleu d’empreses no agràries que generin activitat econòmica amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

 1. Persones físiques que creïn una microempresa a títol individual, o que adquireixin una microempresa en traspàs, en què com a mínim es generi el seu lloc de treball i no hagin estat donades d’alta com a autònoms en la mateixa activitat a què es dedicarà la nova microempresa per a la qual se sol·licita l’ajut en els últims tres anys en l’àmbit territorial Leader.
 2. Persones jurídiques (microempreses) i cooperatives no agràries, sempre que, en el cas de les empreses no cooperatives, un dels socis assumeixi, com a mínim, el 50% dels riscos, de les responsabilitats civil, fiscal i social i de la seva gestió.

Requisits d’accés

 • No haver estat donada d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o l’Agència Tributària per a l’activitat abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Els ingressos de les persones físiques no podran procedir, en més d’un 50%, d’un únic client.
 • Realitzar projectes adreçats a activitats no agràries, i no excloses expressament a les bases reguladores.
 • En el cas de persones físiques, estar empadronada en un municipi de l’àmbit territorial LEADER de Catalunya. Si ara mateix no compleix aquest requisit, ho haurà de complir en el termini de 2 mesos a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut.
 • Les persones jurídiques han de tenir la seu social en l’àmbit territorial LEADER de Catalunya. Si ara mateix no compleix aquest requisit, ho haurà de complir en el termini de 2 mesos a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut.
 • No incórrer en cap causa legal que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària.
 • No haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma.
 • Estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la Seguretat Social i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya.

En el cas de cooperatives, els seus socis han de complir, a més, els requisits següents:

 • Com a mínim el 50% del seus socis no ha d’haver estat donat d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o l’Agència Tributària per a l’activitat abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Els ingressos de com a mínim el 50% del seus socis no podran procedir, en més d’un 50%, d’un únic client.
 • Tots els socis han de realitzar projectes adreçats a qualsevol activitat no agrària, i no excloses expressament a les bases reguladores.
 • Tots els socis hauran d’estar empadronats en un municipi de l’àmbit territorial LEADER de Catalunya. Si ara mateix no compleixen aquest requisit, ho hauran de complir en el termini de 2 mesos a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut.

Compatibilitat amb altres ajuts

 • El Tiquet Rural és INCOMPATIBLE amb qualsevol altre ajut destinat a la creació d’empreses.
 • El Tiquet Rural és COMPATIBLE amb les convocatòries d’ajuts LEADER vinculades a projectes d’inversió.

Documentació

 • Les persones sol·licitants hauran de presentar un pla empresarial assessorat per una entitat de la Xarxa de Catalunya Emprèn. 
 • En el cas de les cooperatives, el pla empresarial ha de ser assessorat per l’Ateneu Cooperatiu, de la Xarxa d’Ateneu Cooperatius de Catalunya

Compromisos i obligacions

 • Iniciar l’execució del pla empresarial a partir de la data de sol·licitud, i com a màxim en el termini de 3 mesos següents a la data de notificació de la resolució de l’ajut.
 • Mantenir l’activitat empresarial durant un mínim de cinc anys a comptar des del pagament de l’ajut.
 • Informar el públic sobre l’ajut obtingut pel FEADER, durant els 5 anys esmentats, tant a la seu de l’activitat (panell/placa) com al lloc web de l’activitat.
 • Proporcionar a la Secretaria d’Agenda Rural, als avaluadors designats o a altres organismes designats per la Secretaria esmentada tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l’avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i  prioritats.
  S’haurà de conservar tota la documentació original dels documents aportats al DACC per a la justificació de la subvenció fins als 5 anys posteriors a la data de pagament final de l’ajut i facilitar-los a les autoritats nacionals i de la UE i, en general, als òrgans de control quan els la reclamin.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï el DACC i a altres comprovacions i controls financers que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota
  la documentació que els sigui requerida.
 • Comunicar al DACC la sol·licitud/concessió d’altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional, i altres ajuts de minimis.

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut consisteix en un import a tant alçat a concedir per a la creació d’una empresa o l’adquisició d’una empresa en traspàs, que podrà assolir fins a 35.000 euros, d’acord amb les condicions que indiqui l’Ordre de bases reguladores.

Els criteris de valoració de les sol·licituds d’ajut també quedaran fixades a les bases reguladores.

Sol·licita l’ajut en aquest enllaç (del 26/04/2024 al 27/05/2024)

Per a més informació:

empresa@consorci.llucanes.cat / 93 888 00 50 

www.catcentral.cat/tr2024