El programa Qualitat Lluçanès s’orienta a millorar la qualitat de les empreses que operen al Lluçanès, i de les persones que viuen i treballen al Lluçanès, treballant conjuntament amb, les empreses, les persones, i les administracions públiques del territori.

Des del programa Qualitat Lluçanès t’oferim:

SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ

Justificació
Un cop passats els sis mesos de contracte o d’alta d’autònoms/es i per tal de justificar el compliment dels requisits establerts en les bases, referents al contracte i a les persones objecte del mateix, els beneficiaris hauran d’aportar la següent documentació presencialment al Consorci del Lluçanès o per l’oficina virtual mitjançant instància genèrica.
  • Còpia del contracte laboral degudament signat per les parts i amb acreditació del seu enregistrament o còpia del document d’alta en l’IAE i en el règim d’autònoms de la Seguretat Social, en el cas d’emprenedors.
  • TC2 dels mesos que acreditin la contractació amb el segell o l’empremta que acrediti el pagament o rebuts de la cotització en el règim d’autònoms de la Seguretat Social, en el cas d’emprenedors. Si fos necessari, l’equip tècnic que gestiona les justificacions econòmiques pot demanar documentació complementària.
  • En cas que la formació l’hagi realitzat la pròpia empresa, justificació de la formació realitzada.

SUBVENCIONS A LES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE RSC

INFORMACIÓ DE RECURSOS

PUNT DE DEFENSA DELS DRETS LABORALS DEL LLUÇANÈS

El Punt de Defensa dels Drets Laborals del Lluçanès (PDDLL) és un servei del programa Qualitat Lluçanès. Aporta informació, assessorament i sensibilització, a les empreses, persones treballadores per compte pròpia, i persones treballadores residents i que treballen al Lluçanès davant possibles situacions de precarietat laboral, dubtes sobre la seva relació laboral o els drets i deures que té com a empresa i com a persona treballadora.

Serveis que ofereix

– Informació personalitzada per resoldre dubtes concrets: condicions del contracte de treball, condicions i costos salarials, diferents situacions d’acomiadament, altres.

– Sensibilització i difusió de coneixement sobre temes generals: interpretació de la nòmina, interpretació del contracte laboral, drets i deures de les empreses i de les persones treballadores, treballar sense contracte, altres.

– Assessorament inicial a petits negocis per a la contractació de qualitat.

– Assessorament especialitzat en temes laborals, bonificacions i subvencions a la contractació laboral.

– Assessorament especialitzat en temes d’inserció laboral de persones estrangeres.

– Subvenció per la creació d’un Pla de diversitat (Més informació en aquest enllaç).

COM CONTACTAR

Davant de qualsevol dubte o consulta sobre la teva relació laboral i les accions per protegir els teus interessos i drets com a persona treballadora, així com altres qüestions prèviament descrites, pots contactar amb el Punt de Defensa Laboral del Lluçanès (Servei d’empresa i emprenedoria del Lluçanès):

  • A través del telèfon: 938880050.
  • Per correu electrònic: empresa@consorci.llucanes.cat