La setmana del 3 de juny ha estat la darrera setmana de les sessions de l’Espai A Punt, un servei dirigit a estudiants d’ESO del Lluçanès per rebre acompanyament professional en la seva tasca escolar i treballar competències transversals per millorar l’èxit escolar. 

El servei s’ha dut a terme a Prats de LluçanèsPerafita, Olost, Alpens i Sant Bartomeu del Grau i hi han passat un total de 49 alumnes. Tots ells han valorat de forma positiva l’Espai, el qual els ha servit especialment per repassar continguts de classe, preparar exàmens i fer els deures.

Per altra banda, les famílies consideren que l’Espai A Punt ha estat útil respecte el rendiment dels seus fills/es, i també han valorat la tasca de l’educador/a de forma positiva. La majoria de les famílies han pogut detectar canvis des que els seus fills/es han anat a l’Espai, sobretot en la mesura que han guanyat proactivitat a l’hora de fer els deures i estudiar, segons les respostes rebudes en les enquestes de satisfacció.

Des del Consorci del Lluçanès i Lluçanès Jove es treballarà per aplicar les millores necessàries que ens permetin mantenir amb èxit aquest programa el curs vinent, sempre tenint en compte les valoracions dels instituts, de les educadores i dels joves i les famílies que hi participen.

L’Espai A Punt és un servei organitzat pel Consorci del Lluçanès, Lluçanès Jove i els Ajuntaments participants, amb la col·laboració de l’Institut Castell del Quer i el suport de la Diputació de Barcelona.

Comparticions