PERSONES AUTÒNOMES EN RELACIÓ AL COVID-19

QUINS AJUTS PUC DEMANAR COM AUTÒNOM/A

PUC AJORNAR LES MEVES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL?

ES POT DEIXAR DE PAGAR ELS IMPOSTOS?

POT UNA PERSONA AUTÒNOMA TRAMITAR UN ERTO PER FORÇA MAJOR?

APROVADA LA REDUCCIÓ DEL 50% DEL CÀNON DE L’AIGUA PER ALS MESOS D’ABRIL I MAIG

EL GOVERN CENTRAL REGULA EL BO SOCIAL PER A LES PERSONES AUTÒNOMES

MESURES ADOPTADES PER SOREA

AJORNAMENT EN EL PAGAMENT D’IMPOSTOS PER A PIMES I RÈGIM D’AUTÒNOMS

NOU PAGAMENT DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT EL 30 D’ABRIL

PERSONES AUTÒNOMES EN RELACIÓ AL COVID-19

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l’aturada de l’activitat econòmica arran de la pandèmia del Covid-19 i l’estat d’alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques d’utilitat:

QUINS AJUTS PUC DEMANAR COM AUTÒNOM/A?

A LA GENERALITAT

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui 03/04/2020 la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament, i acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència del Covid-19, i que no disposen de fons alternatius d’ingressos.

Persones Beneficiàries: poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya

Requisits per obtenir la condició de beneficiari

 1. a) Ser persona treballadora autònoma persona física.
 2. b) No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros .
 3. c) Complir les obligacions tributàries i Seguretat Social.
 4. d) Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
 5. e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.
 6. f) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada subvenció.
 7. g) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020.
 8. h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

Quanties dels ajuts: la quantia de l’ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros. 

Procediment de concessió: el procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds s’han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

Sol·licituds: el formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), (https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus)

Termini: del 6 d’abril al 5 de maig de 2020.

Incompatibilitats: aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Consultar íntegra la resolució:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf

AL GOVERN DE L’ESTAT

 • Prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat (atur del l’autònom), encara que no s’hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.
 • Aplicable a:
  • Autònoms titulars de negocis tancats per l’administració arran de l’estat d’alarma, que són els comerços al detall, excepte els d’alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.
  • Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d’almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.
 • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 .
 • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.
 • En qualsevol cas, aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, si l’autònom també treballa per compte aliena i cobra una prestació de baixa o bé percep una pensió per jubilació que compagina amb la seva feina).
 • La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, l’autònom pot preguntar al seu gestor.

PUC AJORNAR LES MEVES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL?

El Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullin a l’ajut 1.2. (explicada en la resposta anterior) no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat social.

ES POT DEIXAR DE PAGAR ELS IMPOSTOS?

Tot i que el RD 463/2020 d’estat d’alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s’aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020, només s’amplien els terminis de pagament fruit d’acords d’ajornament anteriors i de providències de constrenyiment. Pel que fa a les autoliquidacions properes, com per exemple la del proper 20 d’abril per l’IVA del primer trimestre del 2020, recomanem que les persones autònomes sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació. Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l’IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos, sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una pime o professional autònom amb facturació no superior a 6.010.121,04 €.

POT UNA PERSONA AUTÒNOMA TRAMITAR UN ERTO PER FORÇA MAJOR?

En tant que empresari, l’autònom/a amb treballadors a càrrec seu pot optar per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes pel RDL 8/2020 i que es resumeixen a continuació.

Tindran la consideració de provinents de força major, sempre que s’acreditin degudament:

 • Activitat afectada pel Covid-19
 • El tancament temporal de locals d’afluència pública.
 • Restriccions al transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.
 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.
 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

Procediment especial per força major:

Qüestions a tenir en compte en matèria de cotització en suspensions per força major:

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial, així com dels imports corresponents als conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat en aquesta empresa si, a 29 de febrer de 2020, tenia menys de 50 persones treballadores en plantilla, es a dir el 100%. Si l’empresa té 50 persones treballadores o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

Quin import cobraran les persones treballadores en ERTO?

Els treballadors que cobren la prestació per desocupació rebran durant els sis primers mesos el 70% de la base reguladora dels últims 180 dies cotitzats.

És important saber que no sempre es cobrarà el màxim de la base reguladora, ja que hem de tindre en compte els topes màxim i mínims. El màxim que pot cobrar una persona que no té fills són 1.098,09 euros, si té un fill 1.254, 96 i si té dos fills 1.411,83 euros,

En cas de no optar per un ERTO per força major i mantenir els llocs de treball total o parcialment, recomanem que l’empresari ajorni en qualsevol cas les quotes a la Seguretat Social (vegeu punt 2) i també les retencions per IRPF dels treballadors (model 111), les quals ara es poden ajornar tal com estableix el RDL 7/2020 del 12 de març.

La durada dels ERTOs per força major és la mateixa que la de l’estat d’alarma i de les seves possibles pròrrogues, amb independència de les dades, períodes o durada que les empreses hagin indicat a les seves sol·licituds a l’Autoritat Laboral o de les que puguin assenyalar quan gestionin amb l’entitat gestora les sol·licituds col·lectives de la prestació de desocupació. Recordem que, a data d’avui, la durada de l’estat d’alarma previst al Decret 463/2020, de 14 de març, ha estat prorrogada fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020.

APROVADA LA REDUCCIÓ DEL 50% DEL CÀNON DE L’AIGUA PER ALS MESOS D’ABRIL I MAIG

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut, davant la pandèmia de COVID19 que no només suposa una emergència sanitària a nivell global, sinó que també té un impacte directe sobre l’economia i el conjunt de la societat. http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/

És per això que, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s’aplicaran les mesures següents de manera automàtica a la factura de l’aigua:

 • Per als col·lectius que s’acullen al cànon social s’ampliarà aquesta bonificació a tots els trams del cànon en la factura.
 • Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics.
 • Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques.
 • Reducció del 50% als usuaris ramaders.

EL GOVERN CENTRAL REGULA EL BO SOCIAL PER A LES PERSONES AUTÒNOMES

El Ministeri de Transició Ecològica ha regulat la forma en què les persones autònomes que hagin cessat la seva activitat o l’hagin vist reduïda, almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, poden sol·licitar acollir-se al bo social elèctric per tenir dret a un descompte del 25% i fins al 40% en la factura de la llum.

En el cas particular que el treballador autònom hagi hagut de cessar la seva activitat, ha d’aportar per acreditar un certificat expedit per l’Agència Tributària, o el corresponent òrgan competent de la seva comunitat, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Caldrà complir amb determinats requisits: https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/tipos

En cas que l’empresa comercialitzadora d’electricitat detecti que la sol·licitud rebuda està incompleta, tindrà un termini de cinc dies per dirigir-se al consumidor demandant i indicar-li la documentació que ha d’esmenar.

Un cop es rebin les sol·licituds correctament emplenades i amb tota la documentació acreditativa, l’elèctrica també tindrà un màxim de cinc dies hàbils per, a través de la plataforma informàtica disponible a aquest efecte a la seu electrònica de Ministeri per a la Transició Ecològica, comprovar les dades i comunicar mitjançant correu electrònic al consumidor que es compleixen els criteris per a l’aplicació del bo social i la data a partir de la qual s’aplicarà.

Consultar total la informació i sol·licitudhttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4292

MESURES ADOPTADES PER SOREA

Per aquells municipis del Lluçanès en els que el servei d’abastiment d’aigua és proveït per l’empresa “SOREA” consulteu les ajudes per a Pimes i persones autònomes, que pot suposar la congelació del pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma. Més informació: https://www.sorea.cat/ca/web/sorea/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms 

AJORNAMENT EN EL PAGAMENT D’IMPOSTOS PER A PIMES I RÈGIM D’AUTÒNOMS

S’ha aprovat una pròrroga del pagament d’impostos per a pimes i autònoms. Aquesta mesura suposa l’ajornament del pagament trimestral d’impostos de forma que les empreses que facturen menys de 600.000 euros tindran un mes per presentar les seves declaracions, amb una pròrroga en l’abonament trimestral de l’IVA fins al 20 de maig. A més, les empreses tindran més marge per pagar l’IRPF i l’impost de societats.

D’altra banda, el Govern espanyol està treballant per facilitar a les persones autònomes la declaració per estimació directa i permetre’ls renunciar al sistema de mòduls temporalment, mesures que es tractaran en les pròximes reunions del Consell de Ministres.

MESURES TRIBUTÀRIES COVID-19

Consulta totes les mesures tributàries actualitzades al següent enllaç. 

ALTRES TRÀMITS TRIBUTARIS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Llista resum de l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris: http://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/Llista-resum-afectacio-alarma.pdf

NOU PAGAMENT DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT EL 30 D’ABRIL

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha anunciat que el pròxim 30 d’abril efectuarà un nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms.

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha establert que, qui va rebre el primer abonament el passat dia 17, percebrà la part proporcional del mes d’abril. D’altra banda, els qui van tenir el reconeixement posteriorment o el tinguin a partir d’ara, rebran l’equivalent a 47 dies.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms

La pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi que es vegi afectat pel tancament del seu negoci a causa de la declaració de l’estat d’alarma o qui hagi tingut una caiguda del 75% en la seva facturació, respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

La quantitat d’aquesta prestació és l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms, que suposa un mínim de 661 euros al mes, i també estaran exempts de pagar las cotitzacions del mes. Si quan se’ls concedeix la prestació ja han pagat les quotes, la Tresoreria General de la Seguretat Social les reintegrarà d’ofici.

Per fer la sol·licitud no s’exigeix període mínim de cotització, només és necessari estar donat d’alta a la Seguretat Social i estar al corrent dels pagaments de les cotitzacions socials. Aquesta prestació és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social, que la persona sol·licitant estigués percebent, com per exemple, orfandat o viudetat, i aquesta ja fos compatible amb l’activitat que es desenvolupa.

Més informació aquí. : https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2020/230420-autonomos.aspx?gfe=1

Per altres qüestions posa’t en contacte amb l’àrea de promoció econòmica, servei d’empresa i emprenedora del Consorci del Lluçanès: empresa@consorci.llucanes.cat

Comparticions