Actualitzat 27/04/2020

COM AFECTA UN ERTO A LES PERSONES TREBALLADORES

MESURES LABORALS APROVADES AL DECRET LLEI DE 22 D’ABRIL

QUÈ ÉS UN ERTO?

QUINS TIPUS D’ERTO EXISTEIXEN

ERTO DE FORÇA MAJOR

QUINS DRETS ES PROTEGEIXEN

PARTICULARITATS DE L’ERTO DE FORÇA MAJOR PER COVID-19

MESURES ESPECIALS A LES PERSONES TREBALLADORES

L’EMPRESA POT PROPOSAR ALTRES MESURES

ALTRES DADES D’INTERÉS

COM DONAR-ME D’ALTA COM A DEMANDANT D’OCUPACIÓ?

MESURES LABORALS APROVADES AL DECRET LLEI DE 22 D’ABRIL

Podran cobrar l’atur les persones que no hagin superat el període de prova (des del 9 de març) i van deixar voluntàriament un treball anterior. També aquelles persones que van deixar la seva feina des de l’1 de març perquè tenien una oferta en ferm d’una altra empresa que al final no l’han contractat a conseqüència de la crisi.

Les empreses que continuïn mantenint l’activitat durant la crisi poden aplicar l’ERTO especial a treballadors no essencials.

Pròrroga de tres mesos des de la fi de l’estat d’alarma el caràcter preferent del teletreball i l’obligació d’adaptar o reduir la jornada a persones que hagin de cuidar de persones menors o dependents a causa de la crisi.

Creació de noves cobertures per a fixus discontinus, que podran, sota determinades condicions, seguir cobrant el subsidi per desocupació.

S’amplien les sancions a empreses en cas d’incompliment en inspeccions laborals i de Seguretat Social. Les faltes no prescriuran durant l’estat d’alarma.)

QUÈ ÉS UN ERTO?

Un ERTO és un Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació. No hi ha acomiadament, sinó que es tracta d’una suspensió del contracte amb dret a atur.

Aquest atur consumit durant l’ERTO es reposa en acabar el procés. En el cas dels ERTO per força major que entren per decret en el cas del coronavirus, una de les principals condicions per a les empreses que el duguin a terme és mantenir l’ocupació durant almenys sis mesos un cop acabat el procés; sinó, l’empresa haurà de retornar les ajudes a l’Estat. Es té dret a atur encara que no s’hagi cotitzat el període mínim!

Es va a l’atur en condicions econòmiques normals i un percentatge de la base reguladora i les quantitats són brutes:
– 70 % els 180 primers dies.
– 50 % la resta de dies.

Límits màxims que es paguen de prestació per desocupació:
– Sense fills/es a càrrec: 1.098,09 €.
– Amb 1 fill/a* a càrrec: 1.254,96 €.
– Amb 2 fills/es a càrrec o més: 1.411,83 €.
*Menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin amb la persona
afectada i que no tinguin ingressos superiors a l’SMI.

QUINS TIPUS D’ERTO EXISTEIXEN

Hi ha 2 tipus:
De suspensió del contracte de treball: Les persones afectades no han de treballar i en conseqüència no es cobra el salari. La persona treballadora cobra l’atur.

De reducció de jornada: la jornada es pot reduir entre un 10 i un 70%. El salari es redueix proporcionalment i es cobra l’atur la part de la jornada reduïda.
POT AFECTAR NOMÉS A UNA PART DE LA PLANTILLA: només afecta a unes quantes persones treballadores.

ERTO DE FORÇA MAJOR

En el cas del COVID-19 es tracta d’un cas de força major. L’empresa és la que ha d’iniciar el procediment, un cop decidit quines mesures de suspensió o reducció de jornada i doni coneixement a les seves persones treballadores.

QUINS DRETS ES PROTEGEIXEN SE T’ACABA EL CONTRACTE TEMPORAL.

El COVID-19 no és una causa per extingir el teu contracte de treball temporal. Si ho fan per aquesta raó, es pot considerar un acomiadament i s’ha d’interposar una demanda judicial.

ET FAN AGAFAR VACANCES OBLIGATÒRIAMENT: L’empresariat no et pot obligar a fer vacances. El COVID-19 no pot servir d’excusa perquè et quedis sense vacances. Serà necessari un acord entre totes dues parts.

T’HAN ACOMIADAT O SANCIONAT I EL MOTIU ÉS EL COVID-19: L’empresariat només et pot acomiadar o sancionar per raons motivades. Si en realitat el motiu de l’acomiadament o sanció és la situació de crisi sanitària pel coronavirus, cal interposar una demanda judicial.

ELS DRETS LABORALS NO ESTAN SUSPESOS.

PARTICULARITATS DE L’ERTO DE FORÇA MAJOR PER COVID-19

Es pot cobrar la prestació d’atur encara que no es tingui el període mínim de cotització. Un cop finalitzat l’expedient, la prestació per desocupació no comptarà per a prestacions posteriors.

Encara que es tingui un contracte temporal, l’empresa ha de suspendre el contracte d’ocupació. Si s’extingeix el contracte de treball amb l’excusa del COVID-19 no és una raó justa i l’acomiadament es pot reclamar judicialment.

No es poden imposar les vacances de manera unilateral. Si l’autoritat laboral no aprova la sol·licitud, l’empresa ha de pagar la nòmina.

MESURES ESPECIALS A LES PERSONES TREBALLADORES

PRESTACIÓ DE DESOCUPACIÓ: persones afectades per ERTO o reducció parcial de la jornada per COVID-19. Reconeixement de la prestació per desocupació tot i que no es tingui el període mínim cotitzat. No es computen el temps de percepció de la prestació a l’efecte de consumir períodes màxims establerts. No es computen els temps de percepció de la prestació a l’efecte de consumir períodes màxims establerts. Fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball. En el cas d’ERTES per Covid19 la tramitació amb el SEPE la realitza l’empresa.

PRESTACIÓ DEL SUBSICI DE DESOCUPACIÓ: Demandants d’ocupació. Les sol·licituds d’alta inicial o de represa de la prestació o subsidi fora de termini no comporten reducció de la durada de la prestació. Beneficiaris de subsidi per desocupació. Pròrroga d’ofici del dret a percebre subsidi per desocupació en els supòsits subjectes a pròrroga semestral. (*)

SUBSIDI D’OCUPACIÓ: Beneficiaris del subsidi per a més grans de 52 anys. Dret a mantenir subsidi i cotització tot i que la presentació de la declaració anual es faci fora de termini. (*)
(*) Totes aquestes mesures es mantindran fins a la finalització de l’estat d’alarma.

L’EMPRESA POT PROPOSAR ALTRES MESURES

Aquestes en són algunes:
PERMÍS RETRIBUÏT: No es va a treballar, però es continua cobrant com fins al moment.
PERMÍS NO RETRIBUÏT: Es deixa d’anar a treballar, però no es cobra el salari.
REDUCCIÓ DE JORNADA: Es redueix la jornada en un nombre d’hores determinat, i el salari, en la part proporcional.
JORNADA IRREGULAR O BOSSA D’HORES: Se segueix treballant, però no a jornada completa. Les hores no treballades s’acumulen per recuperar-les en el futur.
VACANCES: La persona treballadora és enviada a casa a compte de les seves vacances. L’empresariat no pot imposar aquesta mesura, sinó que ha de ser acordada. Si, tot i així, la persona és obligada a fer-ho, cal que l’empresariat ho faci per escrit a fi de poder reclamar.
TELETREBALL: Es treballa des de casa i es cobra el 100 % del salari.

ALTRES DADES D’INTERÈS:

Com donar-me d’alta com a demandant d’ocupació? Segueix aquests passos. 

Millores en la gestió del cobrament de l’atur per a persones treballadors afectades per un ERTO:
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-elCovid-19/DOCS/Donarse_demandant_ocupacio.pdf 

Dret a l’adaptació de l’horari i/o reducció de la jornada laboral per a la cura de persones: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral: http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf

Recomanacions per a empreses i persones treballadores:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARSCOV-2_21_03_2020.pdf

Informació i recursos UGT: http://www.ugt.cat/contactes-per-a-latenciotelefonica-i-telematica-de-la-ugt-de-catalunya-covid19/

Informació i recursos UGT: https://www.ccoo.es/informacioncoronavirus

Per altres qüestions posa’t en contacte amb el Servei d’Ocupació del Lluçanès.

Comparticions