Actualitzat: 12/05/2020

CONVOCATÒRIES  DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE COMERÇ

DESCONFINAMENT PROGRESSIU DEL PETIT COMERÇ

CONDICIONS PER L’OBERTURA AL PÚBLIC DE DIVERSOS COMERÇOS I SERVEIS

RECULL DE CARTELLS PER A ESTABLIMENTS I COMERÇOS

CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA

Es poden sol·licitar a la web del CCAM a partir de les 00:00 del dijous 30 d’abril, basant-se en l’ordre cronològic de presentació.

Els programes que creiem són d’especial interès per a vosaltres si compliu els requisits:

Programa 3 de reactivació del comerç. Ja no és possible la seva tramitació PRESSUPOST EXHAURIT

Objectiu:

Reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis (tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de menjar preparat i càterings, perruqueries i salons d’estètica i bellesa, tintoreries i bugaderies, serveis de reparacions, bars i restaurants) amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Despeses subvencionables:

Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Requisits:

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana i el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana.

Quantia de la subvenció:

Fins el 100 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.

Programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Objectiu:

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de
l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables:

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

– La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
– L’ús d’aparadors de locals tancats.
– La continuïtat de l’empresa comercial.
– L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d’establiments

– La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
– L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
– La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

– En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
– Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall.
– Han de disposar del corresponent permís municipal.
– Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Àmbit 2:

– En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
– En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç

Quantia de la subvenció:

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

Documentació:

Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).

Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)

En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament signat.

Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)

Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Consulteu les bases íntegres al DOGC

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres: empresa@consorci.llucanes.cat

EL DESCONFINAMENT DEL PETIT COMERÇ

El Ministeri de Sanitat ha publicat “El Plan para la transición hacia la nueva normalidad”, amb la finalitat d’establir les diferents fases de desconfinament en relació amb els diferents àmbits socials, econòmics i culturals.

Així doncs, a partir del dilluns 4 de maig es preveu que s’iniciï l’aplicació d’aquest programa de desconfinament progressiu i asimètric, que en les seves diferents fases d’aplicació permetrà recuperar l’activitat al comerç de proximitat. Val a dir, però, que aquesta previsió és orientativa i no té caràcter exhaustiu. Les decisions i dates concretes sobre les diferents fases es tramitaran a través dels corresponents instruments jurídics i en funció de l’evolució de la pandèmia o d’altres circumstàncies que puguin alterar les previsions exposades. Per tant, cal remarcar que la publicació d’aquest Pla no és norma, i caldrà esperar a la corresponent publicació del Butlletí Oficial de l’Estat.

Quines fases hi haurà i quines mesures de seguretat hauré d’adoptar?

En totes les fases s’han establert mesures genèriques que s’hauran de complir en qualsevol dels casos:

Qualsevol activitat haurà de desenvolupar-se amb la màxima seguretat sanitària possible, i adoptant mesures d’autoprotecció i de distanciament social.

Tots els establiments, així com tot el seu equipament, hauran de ser desinfectats i netejats periòdicament.

Fase 0 – A partir del 4 fins al 10 de maig, ambdós inclosos, si així ho aproven les autoritats
competents.

 • Es podran obrir els comerços de proximitat i de venda al detall de tot Catalunya, però l’atenció al públic s’haurà de fer a través de cita prèvia i amb només un client dins de l’establiment.
 • Els comerciants hauran d’atendre des del taulell o des d’una pantalla protectora, i sempre utilitzant un equip de protecció individual (mascareta, guants, etc.). En cas de no tenir taulell, cal intentar garantir al màxim, i en la mesura del possible, la protecció individual.
 • Si el servei implica contacte amb el client, l’ús de mascaretes o guants serà obligatori.
 • Els comerços hauran d’establir un horari d’atenció preferent per a persones grans (+ 65 anys).
 • La restauració pot obrir al públic i permetre el lliurament de menjar per emportar, sempre respectant les mesures de seguretat i distanciament social.

Fase 1 – A partir de l’11 fins al 25 de maig, ambdós inclosos, si així ho aproven les autoritats competents.

 • Obertura generalitzada de comerços i establiments, sense necessitat de cita prèvia.
 • No obstant això, s’haurà de restringir l’aforament dins de l’establiment a un 30% i garantir la distància de 2 metres entre clients i, si no fos possible, s’haurà d’atendre individualment.
 • Es manté l’horari d’atenció preferent per a persones grans (+65 anys).
 • Sobre la venda de mercats no sedentaris i/o marxants, quan així ho proposi l’ajuntament corresponent, també podran reiniciar la seva activitat amb condicions de distanciament entre parades, amb delimitació del mercat per controlar l’aforament per part de les forces de seguretat, amb limitació inicial al 25% de parades habituals o amb augment de superfície per assegurar el manteniment de distància de seguretat entre els llocs de venda i els vianants.
 • La restauració pot obrir al públic les terrasses, limitant-les a un terç de la seva capacitat.
 • Es podrà incrementar el nombre de taules en terrassa si l’Ajuntament amplia la superfície que es pot ocupar, sempre mantenint el barem del 30% taula/superfície.

Fase 2 – A partir del 26 de maig fins al 9 de juny, ambdós inclosos, si així ho aproven les autoritats competents.

 • S’afegeixen a l’obertura al públic els comerços i establiments  situats dins de centres comercials.
 • S’amplia l’aforament limitat al 40%, sempre que es pugui garantir la norma general de distanciament social de 2 metres entre clients.
 • Es manté l’horari d’atenció preferent per a persones grans (+65 anys).
 • L’aforament limitat de parades de mercats no sedentaris i/o marxants s’amplia al 33% de les parades habituals, sempre que no es pugui ampliar la superfície del mercat per garantir el distanciament requerit entre parades i entre clients del mercat.
 • La restauració queda autoritzada per servir a l’interior del local, garantint la separació entre clients a taula i entre taules de l’establiment. L’aforament permès a l’interior queda limitat al 33%.

Fase 3 – A partir del 10 fins al 24 de juny, ambdós inclosos, si així ho aproven les autoritats competents.

 • Els comerços al detall amplien l’aforament limitat al 50%, sempre que es pugui garantir la norma general de distanciament social de 2 metres entre clients.
 • L’aforament limitat de parades de mercats no sedentaris i/o marxants s’amplia al 50% de les parades habituals, sempre que no es pugui ampliar la superfície del mercat per garantir el distanciament requerit entre parades i entre clients del mercat.
 • La restauració pot ampliar l’aforament a un màxim de 50% de capacitat, sempre que es garanteixi la separació entre clients. També es permet a la gent estar dreta amb una separació mínima d’1,5 metres entre els clients de la barra.
 • S’amplia l’aforament de les terrasses, fins al 50% de les taules permeses. Podran tenir taules si l’Ajuntament permet més espai respectant la proporció taula/superfície del 50%.
 • Es permet l’obertura de discoteques i locals d’oci nocturn amb un aforament màxim del 33% de la seva capacitat màxima.
Comparticions