Les entitats del Lluçanès que promouen activitats culturals es poden acollir a la nova línia d’ajuts que ha creat el Consorci del Lluçanès amb l’objectiu de donar projecció a la professió cultural i fomentar una major presència del sector de la cultura al territori.

El pressupost que hi destina l’ens és de 2.000€. L’import a concedir a cada entitat es determinarà en funció dels punts assignats.

– S’atorgarà una subvenció de 300€ als projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 70 punts.

– S’atorgarà una subvenció de 150€ als projectes que obtinguin entre 35 i 50 punts.

Els criteris de valoració de punts es basaran en la representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat, la capacitat d’organització i d’innovació,  les estratègies de comunicació i difusió de les activitats i la qualitat i innovació del projecte presentat.

Les entitats que s’hi vulguin acollir podran presentar la documentació que considerin convenient per tal d’acreditar els criteris de valoració.

La valoració tindrà un màxim de 70 punts. Els projectes subvencionats caldrà que obtinguin un mínim de 35 punts en aquesta valoració per a ser estimats.

En aquest enllaç podeu consultar les bases completes de les subvencions.

Les despeses subvencionables que s’inclouen són totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat, així com les despeses de serveis de direcció, gestió o administració que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats, sempre i quan no formin part de la Junta directiva de l’entitat beneficiària.

També es cobreixen les despeses per la creació i edició de llibres i publicacions i els costos vinculats a les estratègies de comunicació: publicitat i promoció de les activitats.

Procés de presentació de sol·licituds

La convocatòria està oberta del 9 de setembre i fins al 28 de setembre de 2021.

Les entitats interessades han d’omplir el formulari de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç i entregar-lo juntament amb la documentació a aportar exigida a través de la seu electrònica del Consorci del Lluçanès, tal com indiquen les bases de la convocatòria.

Descarrega’t el formulari de sol·licitud en PDF 

Descarrega’t el formulari de sol·licitud en Word

Comparticions