El Consorci del Lluçanès està interessat en realitzar una contractació menor dels serveis professionals per la creació i disseny de diferents elements comunicatius del propi Consorci per tal de treballar per una imatge pròpia i conjunta seguint uns mateixos paràmetres i criteris d’imatge i comunicació.

S’haurà de dissenyar tot tipus de suports gràfics de comunicació, ja siguin impresos o  digitals. Les tasques a desenvolupar consistiran en:

  • Disseny de materials corporatius del Consorci
  • Adaptació de dissenys a nous formats d’elements ja existents.
  • Dissenyar materials gràfics d’acord amb la imatge del Consorci
  • Fer tractaments digitals d’imatges, documentació gràfica, maquetació.
  • Disseny elements gràfics interactius.
  • Creativitat, producció i adaptacions per a formats on-line: banners, gifts animats
  • Elaborar presentacions gràfiques de les actuacions de caràcter formatiu o informatiu del Consorci.
  • Creació, disseny i maquetació de nous catàlegs, cartells, fulletons.
  • Disseny i maquetació impresa i digital de publicacions d’edició anual.

El període de presentació de la documentació és de l‘1 al 19 de març de 2018

Els interessats/des hauran d’enviar sol·licituds segons model normalitzat disponible a les oficines del Consorci i a la pàgina web www.llucanes.cat, i la documentació requerida abans del dia 19 de març a consorci@llucanes.cat (documentació a presentar en PDF) o bé a les oficines del Consorci, Carrer Vell, 3, de Santa Creu de Jutglar, de dilluns a divendres de 08:30h a 15:00h

Consulteu el document de bases ?  Bases_dissenyadorfebrer18

 

Comparticions