Amb l’objectiu d’afavorir l’autoocupació de joves menors de 30 anys en el marc del Programa FSE+,  aquesta convocatòria consisteix en la subvenció d’un import fix per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi.

Beneficiaris:

 • Els treballadors/ores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a autònoms i que a més compleixin els següents requisits:
  • Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació d’Inscrit beneficiari, el dia anterior de la data d’inici de la seva activitat com a treballador/a autònom
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a autònom, des del 20 de setembre de 2023 fins el 15 de juliol del 2024.
  • Elaborar un pla d’empresa que doni suport a la decisió d’iniciar una activitat econòmica o professional com a autònom i mostri la solidesa del projecte iniciat.
  • Mantenir de manera ininterrompuda l’activitat econòmica o professional i romangui en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms (RETA), durant un mínim de divuit mesos.
  • Dur a terme una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.
 • S’inclou una línia d’ajuts específica per aquells autònoms que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya ( de menys de 500 habitants que figurin a l’annex de la Convocatòria 2024).

Quantia de l’ajut:

 • Un import fix de fins a 15.876,00 euros per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi.

Termini: 

 • El termini per sol·licitar la subvenció és del 15 de maig de 2024, a les 09:00 h, fins al 15 de juliol de 2024, a les 14:00 h

Més informació:

Contacta amb el Consorci del Lluçanès: empresa@consorci.llucanes.cat / 93 888 00 50