Aquest web ha estat creat pel Consorci del Lluçanès amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.
1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini consorci.llucanes.cat està registrat a favor del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès (C/Vell, 3 08516 Santa Creu de Jutglar NIF: P-0800097-H, 938880050, consorci@consorci.llucanes.cat)

2. Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del Consorci del Lluçanès i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa del Consorci del Lluçanès. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. El Consorci del Lluçanès no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.consorci.llucanes.cat  La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que el Consorci tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. El Consorci del Lluçanès es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. ElConsorci del Lluçanès no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables al Consorci del Lluçanès, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des delConsorci del Lluçanès no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament al Consorci del Lluçanès al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

El Consorci del Lluçanès incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. El Consorci del Lluçanès no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic del Consorci del Lluçanès.

7. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Document de comunicació de protecció de dades

Comparticions