PROJECTES

/PROJECTES
PROJECTES 2017-04-08T12:37:07+00:00

Tota la informació dels projectes i serveis que porta a terme el Consorci del Lluçanès

ATENCIÓ A LES PERSONES

CENTRE DE SERVEIS

COMUNICACIÓ I TIC

CULTURA, 

ESPORTS 

I JOVENTUT

DESENVO-

LUPAMENT

RURAL

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

EMPRESA I EMPRENEDORIA

OCUPACIÓ

RESIDUS

TURISME

Han compartit